Obrazovni Informator

Унесите ваше корисничко име
((Ваше корисничко име je ознака претплатника-купца у систему Образовног информатора и можете је пронаћи у рачуну за претплату (нпр. Купац: О1686) и изнад ваше адресе на свакој нашој пошиљци. Корисничко име је комбинација 5 или 6 слова и бројева где је прво најчешће слово а остало бројеви. На пример: прво слово ознаке за основне школе је велико слово О и четири цифре.) приликом наручивања претплате)

Унесите ваш ПИБ


За сва додатна питања у вези приступа апликацији, као и начина коришћења Електронских издања можете контактирати нашу Информатичку службу од 7.30 до 15.30 часова телефоном 011/3286-489 или мејлом korisnickiservis@obrazovni.rs