СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 24 - 15. 12. 2017.
 

▪ Реч уредника

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Предлози Закона о буџету, измена у буџетском систему и измена у РИНО у скупштинској процедури (Предлог буџета Републике Србије за 2018. годину • Предлог измена Закона о буџетском систему • Предлог допуне буџета Републике Србије за 2017. годину • Предлог измена Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама)
▪ Нове измене уговарања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину (Предрачун средстава установама примарног, секундарног и терцијарног нивоа • Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију • Предрачун средстава институтима/заводима за јавно здравље • Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту • Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Повраћај неутрошених буџетских средстава из 2017. године у буџет из којег су пренета (Начин повраћаја неутрошених буџетских средстава у буџет Републике Србије • Начин и рокови достављања обрасца СВС • Начин повраћаја неутрошених буџетских средства у буџет Аутономне покрајине Војводине • Начин повраћаја неутрошених буџетских средстава у буџет Града Београда)
▪ Делатност школске библиотеке и обавеза ревизије библиотечко-информационе грађе
▪ Периодични извештаји o извршењу буџета за период јануар–децембар 2017. године
▪ Трошкови путовања у оквиру редовног рада

ПОРЕЗИ
▪ Обрачун и књижење исправке сразмерног пореског одбитка за 2017. годину (Обвезници ПДВ који су дужни да изврше исправку сразмерног пореског одбитка претходног пореза • Начин и поступак спровођења исправке сразмерног одбитка • Књижење исправке сразмерног пореског одбитка за 2017. годину)
▪ Достављање обавештења пореској управи о пољопривредницима који нису обвезници ПДВ – за извршени промет пољопривредних и шумских производа и услуга (Законски основ за исплату ПДВ надокнаде • Обавеза достављања обавештења пореском органу о износу извршеног промета од стране пољопривредника који није обвезник ПДВ • Прописане прекршајне казне)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Немогућност исплате новогодишњих поклона (Новогодишњи поклони пензионерима или пословним партнерима из средстава синдиката)
▪ Рационализација запoслених у установама образовања (Право на отпремнину запослених са листе преузимања • Обрачун отпремнине)

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 19 - 01. 10. 2018. »

Број 18 - 15. 09. 2018. »

Број 17 - 01. 09. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42