СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 1 - 08. 01. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Обавезе буџетских корисника у извршењу буџета Републике Србије за 2018. годину (Општи део буџета Републике Србије за 2018. годину • Посебан део буџета)
▪ Измене у буџетском систему
▪ Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину (Макроекономски оквир • Фискални оквир • Стратегија управљања јавним дугом од 2018. до 2020. године • Стуктурне реформе )
▪ Нове измене уговарања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину


БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ

▪ Обрачун и књижење исправке вреднисти нефинанисјске имовине за 2017. годину (Предмет обрачуна исправке вредности • Основица за обрачун исправке вредности (амортизације) • Стопе амортизације • Методе обрачуна амортизације • Обрачун амортизацијe код корисника буџетских средстава • Књижење исправке вредности код корисника буџетских средстава • Обрачун амортизације корисника средстава Републичког фонда за здравствено осигурање)

ПОРЕЗИ

▪ Измењен и допуњен сет пореских закона (Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана • Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање • Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама)


ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА

▪ Обрачун и исплата минималне зараде у 2018. години (Право на минималну зараду • Право на увећање минималне зараде • Висина минималне зараде • Право на накнаду зараде у висини минималне зараде • Обрачун минималне зараде)
▪ Попуњавање потврде о плаћеном порезу и доприносима по одбитку за 2017.
▪ Усвојен сет закона којима се уређују плате запослених у јавном сектору (Измене и допуне Закона о систему плата запослених у јавном сектору• Закон о платама службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе • Закон о запосленима у јавним службама)
▪ Нове основице за обрачун плата у јавном сектору

КОНКУРСИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

▪ Локални развој отпоран на климатске промене • Градови у фокусу 2018

ПРОПИСИ

▪ ПРОПИСИ за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци
ПОСЕБАН ПРИЛОГ
Повезивање конта расходa и издатaкa за нефинансијску имовину са контима обавезa – Табеларни преглед

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 2-3 - 15. 01. 2018. »

Број 1 - 08. 01. 2018. »

Број 24 - 15. 12. 2017. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42