СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 2-3 - 15. 01. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Доношење финансијских планова буџетских корисника за 2018. годину (Обавеза и рокови доношења финансијских планова буџетских корисника ▪ Расподела апропријација индиректним буџетским корисницима за 2018. годину ▪ Припрема предлога финансијских планова буџетских корисника ▪ Усаглашавање финансијских планова буџетских корисника са одобреним средствима у програмском буџету у 2018. години ▪ Усаглашавање осталих планских докумената са финансијским планом ▪ Финансијски план као акт буџетског корисника ▪ Усаглашавање финансијског плана и плана набавки за 2018. годину)
▪ Нови списак корисника јавних средстава за 2018. годину
▪ Поново су донете измене уговарања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину (Измене у нормативном делу правилника о уговарању ▪ Предрачун средстава установама примарног, секундарног и терцијарног нивоа)
▪ Уговарањe здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину (Услови за закључивање уговора са даваоцем здравствених услуга ▪ Критеријуми и мерила за утврђивање накнаде за рад здравственој установи из плана мреже ▪ Уговарање са осталим даваоцима услуга ▪ Остала питања регулисана правилником о уговарању)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Евиденција непокретности у јавној својини и извештавање о јавној својини са стањем на дан 31.12.2017. (Посебна евиденција непокретности ▪ Достављање података из посебне евиденције непокретности)
▪ Новине у РИНО – обавеза повериоца да региструје фактуре према субјектима јавног сектора (Централни регистар фактура ▪ Обавеза повериоца да региструје фактуре према субјектима јавног сектора ▪ Разлози за донете измене и допуне)
▪ Нови уплатни рачуни и конта за сопствене приходе установа културе чији је оснивач Република Србија и завода за извршење кривичних санкција
ТЕМА БРОЈА: ГОДИШЊЕ ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ
 Уводне напомене
 1. Прописи од значаја за израду годишњих финансијских извештаја
 2. Календар подношењa годишњих финансијских извештаја
 3. Примена готовинске основе у финансијском извештавању буџетских корисника
 4. Припремне радње за састављање годишњих финансијских извештаја
 5. Утврђивање билансне равнотеже
 6. Утврђивање финансијског резултата индиректних буџетских корисника
 7. Попуњавање образаца финансијских извештаја
 8. Контрола образаца
 9. Предаја образаца и финансијских извештаја
 10. Закључивање и чување пословних књига и рачуноводствених исправа
▪ Специфичности израде финансијских извештаја за 2017. годину других правних лица (синдиката, удружења фондација...) (Примена прописа о рачуноводству на састављање годишњих финансијских извештаја за 2017. годину ▪ Вођење пословних књига ▪ Разврставање правних лица ▪ Контни оквир за евидентирање промена других правних лица у 2017. години ▪ Састављање финансијских извештаја ▪ Пријем и контрола финансијских извештаја)
▪ Измена формата електронске фактуре за секундарну здравствену заштиту за 2018. годину

ПОРЕЗИ
▪ Порески третман примљених средстава у оквиру спровођења програма Еразмус+

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Обрачун плате за време државних и верских празника
▪ Новине у обрачуну плата од 1.1.2018. године

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 19 - 01. 10. 2018. »

Број 18 - 15. 09. 2018. »

Број 17 - 01. 09. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42