СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 5 - 01. 03. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Предлагање приоритетних области финансирања за период 2019–2021. (Постојеће и нове политике ▪ Финансијски ефекти ▪ Предлагање средњорочних приоритета јавних инвестиција ▪ Методологија исказивања ▪ Праћење и извештавање о учинку програма ▪ Достављање података за планирање плата)
▪ Усаглашавање финансијског плана индиректног буџетског корисника за 2018. са донетом Одлуком о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2017. годину (Потреба за изменом финансијског плана за 2018. годину ▪ Поступак измене финансијског плана индиректног буџетског корисника ▪ Измене плана набавки)
▪ Нови критеријуми расподеле средстава јединицама локалне самоуправе из буџетског фонда за програм локалне самоуправе (Јавни позив ▪ Начин расподеле средстава у области локалног економског развоја ▪ Расподела средстава за модернизацију рада органа и усавршавања запослених ▪ Расподела средстава за организацију културних, спортских и других догађаја и манифестација, као и адекватан прилаз установама јавних служби лицима са посебним потребама ▪ Утврђивање приоритета за расподелу средстава ▪ Обавезе јединица локалне самоуправе)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Примена прописа о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама у 2018. години у јавном сектору (Прописи који уређују рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама у 2018. години у јавном сектору ▪ Основни појмови везани за евидентирање у ЦРФ ▪ Рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ▪ Централни регистар фактура)
▪ Састављање годишњег финансијског извештаја директних корисника буџетских средстава за 2017. годину (Подела директних корисника ▪ Обрасци за састављање годишњег финансијског извештаја ▪ Састављање годишњег финансијског извештаја по врстама директних корисника ▪ Предаја годишњих финансијских извештаја)
▪ Састављање консолидованог годишњег извештаја директних корисника који у својој надлежности имају индиректне кориснике (Поступак консолидације директних корисника буџетских средстава ▪ Састављање годишњих финансијских извештаја директних корисника који имају индиректне кориснике и немају сопствени рачун)

ПОРЕЗИ
▪ Обавезе буџетских корисника као обвезника пореза на имовину
▪ Ослобођење од пореза на имовину за непокретност купљену ради изградње или реконструкције и (потом) даље продаје (Куповина непокретности ради рушења и изградње објекта за даљу продају ▪ Куповина непокретности ради адаптације или реконструкције и (потом) даље продаје ▪ Куповина непокретности у изградњи ради завршетка изградње и (потом) даље продаје ▪ Накнадно класификовање непокретности за даљу продају)

СИСТЕМИ КОНТРОЛА
▪ Достављање годишњег извештаја за 2017. годину о функционисању интерне финансијске контроле (Извештај о систему финансијског управљања и контроле ▪ Извештај о обављеним ревизијама)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Извештавање о плaнираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалних власти у 2018. години (Начин извештавања о извршеним платама ▪ Попуњавање обрасца ПЛ-1 ▪ Попуњавање обрасца ПЛ-2 ▪ Рокови за достављање образаца)

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 23/2018 - 04. 12. 2018. »

Број 22/2018 - 16. 11. 2018. »

Број 21/2018 - 02. 11. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42