СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 6 - 15. 03. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Начин и рокови припреме плана јавних инвестиција лкалних власти (Рокови за предлагање и доношење плана јавних инвестиција локалних власти • Појам и врсте капиталних пројеката • Начин укључивања капиталних пројеката у буџет јединице локалне самоуправе • Казне)
▪ Упутство за фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2018. годину (Промене у Упутству за фактурисање за 2018. годину • Врсте и начин испостављања фактура • Фактурисање од стране здравствених установа)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Централни регистар фактура – пријава и начин коришћења WEB апликације (Процедура иницијалне пријаве правног лица • Процедура отварања приступног налога администратора • Процедура пријаве на ЦРФ апликацију и њена структура • Процедура регистрације фактуре • Преглед, анализа и праћење регистрованих фактура • Групни унос фактура • Додатне опције администрирања • Додатне техничке напомене)
▪ Начин евидентирања трошкова такмичења ученика

ПОРЕЗИ
▪ Порез на пренос апсолутних права (Предмет опорезивања • Порески обвезник • Пореска основица • Настанак пореске обавезе • Пореска стопа • Пореска ослобођења • Пореске обавезе на промет путничког аутомобила са аспекта пореза на промет апсолутних права • Утврђивање и наплата пореза на пренос апсолутних права • Јемство)

СИСТЕМИ КОНТРОЛА
▪ Контрола наменског и законитог коришћења средстава буџета локалних власти

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 23/2018 - 04. 12. 2018. »

Број 22/2018 - 16. 11. 2018. »

Број 21/2018 - 02. 11. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42