СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 7 - 01. 04. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Начин финансирања програма удружења средствима из буџета (Начин доделе средстава из буџета за подстицање програма удружења • Критеријуми за избор програма • Расписивање конкурса • Пријављивање и избор програма • Коришћење средстава и праћење реализације)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Измењен Правилник РИНО

ПОРЕЗИ
▪ Обрачун и плаћање пореза на добит по одбитку на приходе по основу накнада од услуга које остварују правна лица (Услуге истраживања тржишта • Рачуноводствене и ревизорске услуге • Друге услуге из области правног и пословног саветовања • Обавеза подношења пореске пријаве на обрасцу ПДПО/С • Нови рокови за подношење пореске пријаве (обрасца ПДПО/С) и за плаћање пореза по одбитку • Измене у каталогу шифара врсте прихода/накнаде на које се плаћа порез на добит по одбитку и по решењу)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
TEMA БРOJA: ПРАВО, ОБРАЧУН И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Уводне напомене
I. РЕГИСТАР ПРОПИСА који уређују област плата
II. ПЛАТА/ЗАРАДА
▪ Плате запослених у јавним службама
▪ Плате државних службеника и намештеника
▪ Плате изабраних и постављених лица и запослених у јединицама локалне самоуправе
▪ Плата приправника
▪ Појам и елементи зараде према Закону о раду
▪ Обрачун и исплата минималне зараде у 2018.
▪ Зараде резидената Републике Србије – лица запослених код дипломатских и страних представништава и лица упућених на рад у иностранство
▪ Примања која имају карактер зараде с аспекта Закона о порезу на доходак грађана
III. ОБРАЧУНИ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ
▪ Обрачун плате и књиговодствено евидентирање – пример
▪ Обрачун зараде кориснику старосне пензије који је поново засновао радни однос
▪ Обрачун пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на плате
IV. УВЕЋАЊА И ДОДАЦИ
▪ Увећање плате за време државних и верских празника
▪ Додатак на плату за време проведено на раду – минули рад
▪ Додатак на плату за дежурство, прековремени и преконормни рад
▪ Додатак на плату за ноћни рад и рад у сменама
▪ Приправност и рад по позиву – утврђивање висине права и обрачун плате
▪ Умањење зарада и наплате потраживања обуставом од зараде запосленог
V. ЕВИДЕНЦИЈА
▪ Oбавеза вођења и чувања документације о обрачуну и исплати примања
_______________________________________________

▪ Измене и допуне Правилника о пореској пријави за порез по одбитку (Нове шифре врсте прихода • Шифре врсте прихода код којих је извршена промена описа врсте прихода)
▪ Порески третман новоутврђених права у Посебном колективном уговору за државне органе (Накнада за рад и боравак на терену • Накнадa погребних трошкова • Солидарна помоћ • Јубиларна награда)

КОНКУРСИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Mакроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 6 - 13. 03. 2019. »

Број 5 - 28. 02. 2019. »

Број 4 - 01. 02. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42