СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 9 - 01. 05. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ

▪ Родно одговорно буџетирање Републике Србије за 2019. годину (План родно одговорног буџетирања Републике Србије за 2019. годину • План поступног увођења родно одговорног буџетирања Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину)
▪ Увећање плате по основу радног учинка за запослене у здравственим установама које су укључене у пилот пројекат плаћања болничког лечења на основу дијагностички сродних група (Спровођење пилот пројекта у 2017. години • Обим и садржај пројекта имплементације система дсг у 2018. години у здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Асигнације за школе чији су рачуни у блокади (Нови закључак Владе РС • Исплата јубиларних награда асигнацијом)
▪ Испостављање налога за девизна плаћања од стране корисника јавних средстава (Испостављање налога • Документација за испостављање и извршење девизних налога за плаћање • Садржај и начин попуњавања налога за плаћање – Обрасца 70)
▪ Примери књижења: Ино донација са курсним разликама
▪ ЦРФ кроз питања и одговоре (II део)

ПОРЕЗИ
▪ Опорезивање накнада од услуга и уговори о избегавању двоструког опорезивања (Опорезивање накнада од услуга • Накнаде од услуга; добит од пословања или остали доходак)
▪ Измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Измене одредаба ЗПППА као основ за примену програма трансформације пореске управе • Измене одредаба зпппа којима се регулише радноправни статус запослених у пореској управи • Измене одредаба ЗПППА којима се омогућава подизање ефикасности поступака редовне и принудне наплате пореза • Промена надлежности за обављање мењачких послова, послова издавања цертификата за обављање мењачких послова и контроле мењачких послова и послова девизног пословања • Измене одредаба ЗПППА које регулишу поступање пореске управе у прекршајном поступку радње пореске полиције у пореском поступку, кривичне и прекршајне санкције • Прецизирање појединих одредаба ЗПППА и остале измене)
▪ Нoвине у Закону о порезу на додату вредност (Изједначавање настанка пореске обавезе за поједине услуге • Посебна стопа • Остале измене и допуне Закона)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Обрачун, исплата и евидентирање дневница за извођење наставе у природи и екскурзија (Утврђивање права на дневницу • Порески третман дневница • Обрачун и исплата дневница • Напомене у вези трошкова при реализацији екскурзије)
▪ Уношење података у Образац пријаве – М-УН (Начин попуњавања Обрасца М-УН)

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 16 - 15. 08. 2018. »

Број 15 - 31. 07. 2018. »

Број 13-14 - 15. 07. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42