СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 10 - 15. 05. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Плански систем Републике Србије (Плански систем Републике Србије и његови учесници ▪ Плански документи ▪ Рокови за почетак примене појединих одредби закона)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Разликовање ситног инвентара од потрошног материјала (Ситан инвентар и његове карактеристике ▪ Потрошни материјал и његове карактеристике ▪ Специфичности у евидентирању ситног инвентара и потрошног материјала у буџетском рачуноводству ▪ Књижење ситног инвентара ▪ Књижење потрошног материјала)

ПОРЕЗИ
▪ Пример исказивања података у Обрасцу ПОПДВ на основу пословних промена у пореском периоду– из Корисничког упутства Пореске управе (Пример исказивања података у Обрасцу ПОПДВ на основу пословних промена у пореском периоду)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
ТЕМА БРОЈА: НАКНАДА ПЛАТЕ/ЗАРАДЕ
▪ Уводне напомене
▪ Накнада плате/зараде за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад
▪ Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета
▪ Накнада зараде по основу II и III категорије инвалидности – усклађивање износа и обрачун накнаде
▪ Накнада плате/зараде за време коришћења годишњeг одмора
▪ Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
▪ Накнада зараде за време плаћеног одсуства
▪ Накнада плате за време одсуства без накнаде (неплаћено одсуство)
▪ Накнада плате/зараде за време одсуства због војне обавезе или на позив државног органа
▪ Накнада плате за време државних и верских празника
▪ Накнада зараде/плате за време прекида рада без кривице запосленог
▪ Накнада зараде за време привременог удаљења запосленог са рада

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 4 - 01. 02. 2019. »

Број 2-3 - 15. 01. 2019. »

Број 1 - 01. 01. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42