СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 11 - 01. 06. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Значај стратешког и средњорочног планирања за припрему и доношење годишњих планова и буџета (Стратегија ▪ Средњорочни план ▪ Веза стратешког и средњорочног плана са једногодишњим програмским буџетом ▪ Планирање ▪ Програмирање ▪ Буџетирање)
▪ Финансирање унапређења енергетске ефикасности буџетским средствима у 2018. години (Буџетски фонд за унапређење енергетске ефикасности циљеви програма ▪ Мере енергетске ефикасности дефинисане програмом за 2018. годину ▪ Начин финансирања ▪ Јавни позив за финансирање пројеката ▪ Обавезе јединица локалних самоуправа)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Израда и доношење завршног рачуна буџета локалне власти за 2017. годину (Рокови за подношење завршног рачуна ▪ Обрасци за састављање завршног рачуна ▪ Израда одлуке о завршном рачуну буџета ▪ Локалне власти ▪ Поступак консолидације података на нивоу буџета јединица локалне самоуправе ▪ Годишњи извештај о учинку програма локалне власти за 2017. годину)
▪ Принудна наплата средстава са рачуна корисника јавних средстава (Књижења по извршеној принудној наплати)
▪ Безготовинске и готовинске платне трансакције код корисника јавних средстава

ПОРЕЗИ
▪ Специфичности исказивања промета добара и услуга на појединим позицијама прегледа обрачуна ПДВ – Образац ПОПДВ
▪ Изузимање од пореза на поклон у складу са прописима којима се уређује ПДВ (Изузимање од пореза на поклон када је поклон опорезован порезом на додату вредност)
▪ Електронско подношење пореске пријаве за утврђивање пореза на наслеђе и поклон ППИ-3 путем портала Пореске управе

СИСТЕМИ КОНТРОЛА
▪ Допринос система интерне финансијске контроле успостављању рационалног пословања (Контролно окружење ▪ Управљање ризицима ▪ Контролне активности ▪ Информисање и комуникација ▪ Праћење и процена система)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Порески третман новоутврђених права у Анексу Посебног колективног уговора за државне органе (Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада ▪ Порески третман накнаде трошкова ▪ Јубиларна награда ▪ Порески третман јубиларне награде ▪ Порески третман солидарне помоћи у виду ▪ Месечне стипендије ▪ Накнада погребних трошкова)

Конкурси у јавном сектору
▪ КОНКУРСИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ за: доделу средстава за даровите студенте ▪ финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години ▪ подношење предлога за економске инфраструктурне пројекте ▪ подношење предлога за израду извођачких пројеката за економску инфраструктуру ▪ подношење предлога за израду планова детаљне регулације ▪ подношење предлога за локалне инфраструктурне пројекте ▪ доделу бесповратних срестава за финансирање израде планских докумената ▪ финансирање мера популационе политике

ПРОПИСИ
▪ Избор прописа између два броја од значаја за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Преглед података од значаја за пословање корисника јавних средстава
ИЗДВАЈАМО:
▪ Коефицијент раста потрошачких цена у РС за април 2018 – ланчани 0,004; годишњи 0,011
▪ Просечне зараде у РС за март 2018 – бруто 68.251 дин. / нето 49.400 дин.
▪ Накнада трошкова и друга примања која немају карактер зараде за март 2018.
▪ Откупна цена стана по Закону о становању за април 2018 – 68.251 дин.

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 23/2018 - 04. 12. 2018. »

Број 22/2018 - 16. 11. 2018. »

Број 21/2018 - 02. 11. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42