СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 13-14 - 15. 07. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ ТЕМА БРОЈА: ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА У ПРИПРЕМИ ГОДИШЊИХ ПЛАНОВА ЗА 2019. ГОДИНУ
▪ Увод
▪ Пoкрeтaњe и пoчeтaк прoцeсa плaнирaњa индирeктних кoрисникa буџeтских срeдстaвa
▪ Доношење годишњег плана (програма) рада и планирање материјалних ресурса за 2019. годину
▪ Припрема предлога финансијских планова индиректних буџетских корисника за 2019. годину
▪ Процес планирања и обавезе директних корисника буџетских средстава у припреми буџета за 2019. годину
▪ Обавезе јединица локалне самоуправе у припреми буџета за 2019. годину
▪ Планирање расхода за запослене у јавном сектору за 2019. годину
▪ Могућност пореског планирања код буџетских корисника

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Периодични извештаји у буџетском систему за период јануар–јун 2018. године (Састављање и достављање Извештаја о извршењу буџета – финансијског плана, за период јануар–јун 2017/2018. ▪ Начин попуњавања Обрасца 5 – Извештаја о извршењу буџета ▪ Информисање Народне скупштине и скупштине локалне власти о шестомесечном извршењу буџета)
▪ Примери књижења: Исплата накнаде боловања преко 30 дана запосленом у 2018. из средстава РФЗО примљених у претходној години

ПОРЕЗИ
▪ Порез на додату вредност ближе регулисан изменама три правилника (Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза ▪ Правилник о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ ▪ Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ)
▪ Актуелне информације: Софтвер за електронско подношење пореске пријаве за ПДВ са прегледом обрачуна стављен је на располагање пореским обвезницима на порталу Е-порези ▪ Пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину могу се подносити преко јавног бележника

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Утврђивање просечне зараде приликом обрачуна накнаде зараде – кроз одговоре на питања (Прилог: Мишљења надлежног министaрства у вези утврђивања просечне зараде)

КОНКУРСИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ КОНКУРСИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ЗА: суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја ▪ суфинансирање пројеката у области основног образовања ▪ суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре ▪ суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода ▪ суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ПРОПИСИ:
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:
- Просечне зараде у РС за април 2018 – бруто 67.901 дин. / нето 49.117 дин.
- Накнада трошкова и друга примања која немају карактер зараде за април 2018.
- Укупна примања домаћинства по члану у Републици Србији за I квартал 2018 – 23.145,19 дин
- Откупна цена стана по Закону о становању за мај 2018 – 67.901 дин.
- Износ накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јул-септембар 2018 – 37.496,00 дин

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 4 - 01. 02. 2019. »

Број 2-3 - 15. 01. 2019. »

Број 1 - 01. 01. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42