СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 15 - 31. 07. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ ТЕМА БРОЈА: ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ДЕЛАТНОСТИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ЗА 2019. ГОДИНУ.
▪ Увод
▪ Планирање финансирања у установама предшколског васпитања и образовања за 2019. годину
▪ Финансирање припремног предшколског програма који се реализује у оквиру предшколске установе
▪ Планирање финансирања у установама основног и средњег образовања
▪ Планирање финансирања у установама ученичког и студентског стандарда
▪ Планирање финансирања у установама високог образовања
▪ Планирање финансирања у установама културе
▪ Планирање финансирања у установама социјалне заштите
▪ Критеријуми за доделу средстава из буџета РС за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите
▪ Планирање финансирања у здравственим установама

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Благајничко пословање у динарима код буџетских корисника (Исплата и наплата средстава у готовом новцу • Вођење помоћне књиге – благајна готовине • Благајнички дневник • Садржина благајничког дневника)

ПОРЕЗИ
▪ Додатно уређен садржај ПДВ рачуна (Обавеза издавања рачуна за промет без накнаде • Садржај ПДВ рачуна)
▪ Измене у Корисничком упутству за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ (Опште смернице за исказивање података у обрасцу ПОПДВ • Документи за унос података у делу 8. Обрасца ПОПДВ • Поступање код остваривања права на пореско ослобођење и исказивање података • Начин исказивања података у делу 8. – набавка добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника)

АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
▪ Објављено Корисничко упутство за креирање и подношење пореске пријаве ПДВ са прегледом обрачуна ПДВ

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Прописан начин извештавања директних корисника о извршеним расходима за плате (Обрасци прописани правилником • Опште напомене и рокови)
▪ Новине у пословима вођења регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава и њихових личних примања (Корисници јавних средстава • Садржај Регистра • Успостављање система електронске комуникације • Прикупљање, обрада и чување података у Регистру • Рокови и поступак достављања података • Доступност података • Надзор у примени Закона • Последице непоштовања Закона • Казнене одредбе и одговорност • Преузимање послова вођења Регистра • Доношење подзаконских аката • Шифре радних места)
▪ Порески третман трошкова стручног оспособљавања и усавршавања

КОНКУРСИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Конкурси у јавном сектору за: финансирање организације и учешћа на међународним спортским такмичењима • суфинансирање пројеката савременог стваралаштва • суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа • суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа Срба

ПРОПИСИ:
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци
ИЗДВАЈАМО:
- Просечне зараде у РС за мај 2018 – бруто 69.684 дин. / нето 50.377 дин.
- Накнада трошкова и друга примања која немају карактер зараде за мај 2018.
- Коефицијент раста потрошачких цена у РС за јун – ланчани 0,004; годишњи 0,023.
- Откупна цена стана по Закону о становању за мај 2018 – 69.684 дин.

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 4 - 01. 02. 2019. »

Број 2-3 - 15. 01. 2019. »

Број 1 - 01. 01. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42