СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 16 - 15. 08. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Начин коришћења буџетских класификација у припреми буџета и финансијских планова буџетских корисника (Организациона класификација • Програмска класификација • Функционална класификација • Класификација према изворима финансирања • Економска класификација прихода и примања • Економска класификација расхода и издатака • Табеларни преглед повезаности прихода и примања са изворима финансирања)
▪ Питања и одговори: Планирање донација

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Разврставање ситног инвентара и основних средстава
▪ Евиденција и груписање основних средстава у здравственим установама
▪ Новине у вођењу фактура у ЦРФ-у (Унос рекламације)
▪ Питања и одговори: Планирана средства текуће и сталне буџетске резерве у Обрасцу 5 • Евидентирање средстава родитељског динара за ваннаставне активности • Начин усаглашавања евиденција индиректног буџетског корисника са главном књигом трезора

ПОРЕЗИ
▪ Обавеза вођења посебних евиденција о порезу на додату вредност (Посебне евиденције)
▪ Права и обавезе пореских обвезника у пореском поступку (Права пореских обвезника • Обавезе пореских обвезника)
▪ Питања и одговори: Начин поступања по добијању прекршајног налога од Пореске управе • Исказивање података из Интерног обрачуна у Обрасцу ПО ПДВ

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Обрачун и исплата отпремнине и новчане накнаде – спровођење рационализације (Престанак радног односа уз исплату новчане накнаде • Престанак радног односа уз исплату отпремнине • Висина права на отпремнину у складу са Законом о раду • Обрачун отпремнине)
▪ Права запослених у складу са законом о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала РС, АП или ЈЛС (Предмет и примена закона • Остваривање и заштита права на плату, накнаду плате и друга примања • Елементи плате – основица и коефицијенти • Разврставање и вредновање радних места • Увећање плате • Право на накнаду плате • Право на отпремнину и друга примања • Надзор и рокови за извршење закона • Привремено задржавање постојеће плате)
▪ Питања и одговори: Порески третман накнаде трошкова лицу ангажованом по основу уговора о привременим и повременим пословима

КОНКУРСИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Конкурси у јавном сектору за: финансирање промоцију културног наслеђа • Развој високог образовања • доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години

ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 21/2018 - 02. 11. 2018. »

Број 19 - 01. 10. 2018. »

Број 18 - 15. 09. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42