СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 17 - 01. 09. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Финансирање јединица локалне власти у 2019. години (Финансирање надлежности аутономних покрајина • Финансирање надлежности јединица локалних самоуправа)
▪ Измене Упутства за фактурисање здравствених услуга, лекова и меди-цинских средстава за 2018. годину
▪ Питања и одговори: Планирање средстава за исплату накнаде зараде за боловање преко 30 дана • Финансирање припремног предшколског програма

РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Примери књижења: Набавка опреме за видео надзор и GPS уређаја са услугом одржавања и праћења
▪ Питања и одговори: Начин коришћења класификације према изворима финансирања • Књижење прихода по основу донација од физичког лица

ПОРЕЗИ
▪ Исказивање података о промету добара и услуга без накнаде у прегледу обрачуна ПОПДВ (Промет добара без накнаде • Узимање добара која су део пословне имовине обвезника и сваки други промет добара без накнаде • Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза • Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза • Опорезиви промет добара и услуга који врши обвезник ПДВ и обрачунати ПДВ • Обрачунати ПДВ за промет другог лица • Набавка добара и услуга, осим набавке добара и услуга од пољопривредника)
▪ Порез на додату вредност ближе регулисан изменама три правилника
▪ Aктуелне информације: Обавеза пријављивања Пореској управи објеката у којима обвезници складиште, односно смештају добра, као и просторија у којима обављају делатност
▪ Питања и одговори: Одређивање пореског дужника код промета добара и услуга из области грађевинарства • Исказивање набавке пољопривредних производа од пољопривредника у Обрасцу ПОПДВ

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Обрачун и исплата права запослених у случају радних спорова (Повратак на рад – исплата изгубљене зараде • Закључење радног спора вансудским поравнањем)
▪ Питања и одговори: Дневница за пут у иностранство • Солидарна помоћ

КОНКУРСИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Конкурси у јавном сектору за финансирање: Изградња, опремање и одржавање спортских објеката • Програм подстицања сарадње научно-истраживачких организација и привреде у 2018. години • Рад Канцеларија за младе • Прилагођавање постојећих спортских објеката потребама особа са инвали-дитетом • Завршетак изградње спортских објеката

ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 21/2018 - 02. 11. 2018. »

Број 19 - 01. 10. 2018. »

Број 18 - 15. 09. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42