СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 18 - 15. 09. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Утврђивање висине такси за 2019. годину
(Такса као врста јавног прихода; Одлука о увођењу такси локалних власти; Начин прибављања сагласности на висину таксе; Методологија за утврђивање висине таксе; Евиденције о таксама)
▪ Наменски карактер прихода од накнада које остварују јединице локалне самоуправе (I)
(Буџетски фонд; Уплатни рачуни јавних прихода за уплату накнада)
▪ Нове измене у уговарању са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
(Измене прерачуна средстава установама примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите; Предрачун средстава институтима/ заводима за јавно здравље; Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту; Предрачун средстава осталим здравственим установа из плана мреже)
▪ Питања и одговори: Измена финансијског плана; Начин исказивања апропријација у Одлуци о буџету јединице локалне самоуправе

РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Евидентирање датих и примљених аванса у буџетском рачуноводству
(Књижење датих аванса; Књижење датих аванса код буџетских коринсика који су у систему ПДВ-а; Књижење примљених аванса)
▪ Ревалоризација рата за продате станове на дан 30.06.2018. године
▪ Измене образаца платних налога
(Измене у обрасцу налога за уплату; Додатни елементи у платном налогу; Инстант трансфери одобрења; Употреба платног инструмента на месту продаје примаоца плаћања; Пример IPS QR KÔDA)
▪ Питања и одговори: Прекњижавање погрешно прокњижених основних средстава; Замена фасадне столарије као капитално одржавање; Одређивање конта расхода за електронску наплату путарине; Плаћање фактуре у ситуацији када је износ на фактури већи од износа који је унет у ЦРФ; Коришћење шифре плаћања; Регистровање фактуре за ваучере у ЦРФ

ПОРЕЗИ
▪ Примљени и дати аванси и њихово исказивањe у прегледу обрачуна ПДВ
(Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза; Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза; Опорезиви промет добара и услуга који врши обвезник ПДВ и обрачунати ПДВ; Обрачунати ПДВ за промет другог лица)
▪ Питања и одговори: Пријављивање података о пословним просторијама; Авансни рачун; Образац ПОПДВ

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Право на новчану накнаду за време незапослености
(Право на новчану накнаду; Рок за подношење захтева; Трајање права на новчану накнаду; Висина новчане накнаде; Исплата новчане накнаде у континуитету; Престанак права на новчану накнаду; Право на здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање; Обрачун пореза и доприноса на накнаде; Начин обрачуна новчане накнаде; Преглед најнижих и највиших месечних и дневних износа новчане накнаде)
▪ Питања и одговори: Исплата минималне зараде за време годишњег одмора; Исплата накнаде зараде у случају када је нижа од минималне зараде

СТАВОВИ СТРУКЕ
▪ Тумачење каталога радних места и звања рачуновођа у просвети (примедбе)

КОНКУРСИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Конкурси у јавном сектору за финансирање: захтева за мале локалне пројекте; пројеката са циљем афирмације жена у спорту

ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 18 - 15. 09. 2018. »

Број 17 - 01. 09. 2018. »

Број 16 - 15. 08. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42