СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 19 - 01. 10. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Наменски јавни приходи од накнада које остварују јединице локалне самоуправе (Накнаде на основу Закона о пољопривредном земљишту ▪ Средства остварена од закупа пољопривредног земљишта у државној својини ▪ Накнаде на основу Закона о шумама ▪ Накнаде прописане Законом о заштити животне средине ▪ Накнаде које се плаћају на основу Закона о комуналним делатностима ▪ Накнаде прописане Законом о заштити природе ▪ Накнаде на основу Закона о туризму ▪ Накнаде прописане Законом о планирању и изградњи ▪ Накнаде прописане Законом о путевима ▪ Накнада на основу Закона о бањама ▪ Накнаде на основу Закона о водама ▪ Накнада за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производње нафте и гаса)
▪ Сопствени приходи у здравственој установи (Остваривање средстава за рад ▪ Услуге за које се могу остварити сопствени приходи ▪ Коришћење средстава сопствених прихода ▪ Финансијски показатељи који се односе на сопствене приходе)
▪ Питања и одговори: Mогућности преусмеравања апропријација након ребаланса буџета ▪ Измена финансијског плана у случају наплате непла-нираних прихода

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Електронски документ као рачуноводствена исправа у буџетском рачуноводству (Појам и карактеристике рачуноводствених исправа ▪ Појам и карактеристике електронског документа ▪ Електронски документ као рачуноводствена исправа)
▪ Питања и одговори: Економске класификације за исплате накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија ▪ Економска класификација за књижење расхода за картицу за ЕНП ▪ Неискоришћени део примљеног аванса ▪ Начин коришћења курса у фактурисању за авансно плаћање

ПОРЕЗИ
▪ Поступање локалне пореске администрације код достављања пореских аката
▪ Питања и одговори: Исказивање податка о давању узорака за потребе анализе ▪ Редослед намирења дугованог пореза

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада (Право државних службеника и намештеника, изабраних и постављених лица и запослених на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада ▪ Порески третман накнада трошкова превоза)

ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

Исправка грешке из броја 17 и 18

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 10 - 13. 05. 2019. »

Број 9 - 01. 05. 2019. »

Број 8 - 15. 04. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42