СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 1 - 01.01.2019.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ I. Послови у току (Достављање извештаја о повраћају буџетских средстава из 2018. године у буџет • Достављање обавештења индиректним буџетским корисницима о расподељеним средствима из апропријација директног корисника за 2019. • Састављање и подношење периодичног извештаја о извршењу буџета буџетских корисника за период 1.1–31.12.2018. године • Доношење финансијског плана буџетских корисника за 2019. годину)
▪ II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза током јануара 2019.

ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА
▪ Пословне промене настале изменама Закона о буџетском систему (Уређен основ за повећање плата у јавном сектору и продужено ограничење запошљавања у 2019. години • Измене у вези принудне наплате • Прецизирање одредаба у вези повраћаја средстава у буџет • Могућности промена апропријација и између глава унутар раздела истог директног буџетског корисника • Одговорност функционера, односно руководиоца директног, односно индиректног корисника буџетских средстава • Измене у пословима Комисије за примену међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор • Измене у календару за подношење годишњих финансијских извештаја локалне власти • Санкције после налаза буџетске инспекције у јединицама локалне самоуправе…)
▪ Буџет Републике Србије за 2019. годину (Општи део буџета, Посебан део буџета, Одредбе о извршавању буџета)
▪ Расподела апропријација индиректним буџетским корисницима за 2019. годину
▪ Доношење финансијских планова буџетских корисника за 2019. годину (Обавеза и рокови доношења финансијских планова • Припрема предлога финансијских планова • Усаглашавање финансијских планова са одобреним средствима у програмском буџету у 2019. години • Усаглашавање осталих планских докумената са финансијским планом • Финансијски план као акт буџетског корисника • Усаглашавање финансијског плана и плана набавки за 2019. годину)
▪ Финансијски планови организација за обавезно социјално осигурање за 2019. годину (Републички фонд за здравствено осигурање • Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање • Национална служба за запошљавање)
▪ Поново: Измене у уговарању са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Промена у називу извора финансирања
▪ Измене Закона о јавном дугу
▪ Обрачун и књижење исправке вредности нефинансијске имовине за 2018. годину (Предмет • Основица • Стопе, методе и обрачун амортизације • Књижење исправке вредности • Обрачун амортизације корисника средстава РФЗО)

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ
▪ Измењен и допуњен сет пореских закона (Порез на доходак грађана, Порез на имовину, Порез на наслеђе и поклон, Порез на пренос апсолутних права, Порез на добит правних лица, Порески поступак и пореска администрација, Републичке административне таксе)
▪ Измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (Преглед измена и допуна Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ▪ Новине у утврђивању основице доприноса)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Новине у обрачуну зарада/плата од 1.1.2019. године
▪ Обрачун и исплата минималне зараде у 2019. години
▪ Попуњавање потврде о плаћеном порезу и доприносима по одбитку за 2018. годину

ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 15-16 - 15.08.2019. »

Број 13-14 - 18.07.2019. »

Број 12 - 15.06.2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42