СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 2-3 - 15.01.2019.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ I. Послови у току (Доношење финансијског плана буџетских корисника за 2019. годину)
▪ II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза од 15. јануара до 15. фебруара 2019. године.

ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА
▪ Нови списак корисника јавних средстава за 2019. годину
▪ Промене у начину евидентирања корисника јавних средстава (Типови корисника јавних средстава • Типови КЈС за друге субјекте • Утврђивање КЈС и других субјеката • Промене код уписа, промене података, брисања, отварања и укидања подрачуна КЈС и других субјеката)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Новине у прописима о финансијском пословању буџетских корисника (Нови правилник о коришћењу средстава са КРТ-а • Новине у Правилнику о уплатним рачунима, Правилнику о контном плану, Правилнику о попису и Правилнику о финансијским извештајима)
_____________________________________________________________________________

▪ ТЕМА БРОЈА: САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РФЗО ЗА 2018. ГОДИНУ
- Уводне напомене
- Прописи од значаја за израду годишњих финансијских извештаја
- Календар за подношење годишњих финансијских извештаја
- Примена готовинске основе у финансијском извештавању буџетских корисника
- Припремне радње за састављање годишњих финансијских извештаја
- Утврђивање билансне равнотеже
- Утврђивање финансијског резултата индиректних буџетских корисника
- Попуњавање образаца финансијских извештаја
- Контрола образаца
- Предаја образаца и финансијских извештаја
- Састављање и предаја годишњих финансијских извештаја индиректних буџетских корисника којима су погашени подрачуни
_____________________________________________________________________________

▪ Евиденција непокретности у јавној својини и извештавање о јавној својини са стањем на дан 31.12.2018. (Посебна евиденција непокретности • Достављање података из посебне евиденције непокретности)

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ
▪ Подзаконски акти неопходни за спровођење Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Правилник о начину и поступку достављања и садржини обавештења која Пореска управа доставља Агенцији за привредне регистре • Измене и допуне Правилника о подношењу пореске пријаве електронским путем)
▪ Измене и допуне Правилника о пореској пријави за порез по одбитку

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Обрачун накнаде плате и увећање плате за време државних и верских празника (Увећана плата/зарада за рад на дан празника • Накнада плате/зараде за рад на дан празника)

ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 15-16 - 15.08.2019. »

Број 13-14 - 18.07.2019. »

Број 12 - 15.06.2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42