СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 8 - 15. 04. 2019.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

▪ I. Послови у току
• II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза током марта 2019.
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА
▪ Методологија управљања јавним политикама (Анализа ефеката • Консултације и јавна расправа • Контрола спровођења анализе ефеката • Мере јавних политика • Садржина и форма докумената јавних политика • Начин вредновања учинака јавне политике • Извештавање о резултатима спровођења документа јавне политике)
▪ Правила за планирање фискалног дефицита локалне власти за 2020. годину (Општи принципи одговорног фискалног управљања у јединицама локалне самоуправе • Фискална правила за локалну власт • Планирање фискалног дефицита буџета локалне власти за 201920. годину)
▪ Контрола пословања јавних предузећа путем тромесечних извештаја (Обавеза достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа • Рокови за достављање извештаја • Обрасци за достављање извештаја)
▪ Питања и одговори (Коришћење извора финансирања • Однос материјалних трошкова и капиталних издатака код средње школе)


БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ

▪ Асигнације за школе чији су рачуни у блокади (Нови закључак Владе РС • Исплата јубиларних награда асигнацијом)
▪ Пример књижења – Издавање уџбеника

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

▪ Годишњи порез на доходак грађана за 2018. годину (Порески обвезници • Неопорезиви износ • Приходи који су предмет опорезивања годишњим порезом • Умањење за плаћени порез и доприносе за обавезно социјално осигурање • Увећање дохотка по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално осигурање • Доходак за опорезивање • Пореска основица • Пореска стопа • Пореска пријава)
▪ Питања и одговори (Право на прекњижавање пореза • Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА

▪ Oбрачун права на накнаду плате и увећане плате за време васкршњих и првомајских празника (Право на накнаду плате и увећану плату за време празника • Право на увећану зараду, односно додатак на плату за рад на дан државног и верског празника • Обрачун увећане зараде, односно додатка на плату)
▪ Питања и одговори (Подношење пореске Пријаве – ППП ПД код исплате накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор)
▪ За 2018. годину не подноси се Образац Пријаве М-4

ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 10 - 13. 05. 2019. »

Број 9 - 01. 05. 2019. »

Број 8 - 15. 04. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42