СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 9 - 01. 05. 2019.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

• I Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза током марта 2019.
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА
▪ Методологија за израду средњорочних планова органа државне управе и аутономне покрајине (директни буџетски корисници)


БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ

▪ Помоћне књиге и евиденције буџетских корисника (Врсте помоћних књига и евиденција • Однос главне књиге и помоћних књига и евиденција • Закључивање и чување помоћних књига и евиденција)
▪ Пословне књиге и евиденције корисника буџетских средстава укључених у ИСИБ (Главна књига трезора • Начин вођења помоћне књиге установа укључених у ИСИБ • Обавеза усклађивања пословних књига са ГКТ • Одговорност за буџетско рачуноводство)
▪ Књижење пренетих неутрошених средстава у почетном стању 1.1.2019. године и уплата у буџет РС код установа социјалне заштите којима су укинути подрачуни

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

▪ Порез на наслеђе и поклон (Опoрeзивaње наслеђа и поклона у Републици Србији • Прeдмeт oпoрeзивaњa • Пoрeски oбвeзник • Пoрeскa oснoвицa • Настанак пореске обавезе • Пореске стопе • Пoрeскa oслoбoђeњa • Утврђивање и наплата пореза на наслеђе и поклон • Подношење пореске пријаве за утврђивање пореза за наслеђе и поклон • Пoрeски крeдит)

▪ Практичан пример попуњавања пореске пријаве за утврђивање пореза на наслеђе и поклон - Образац ППИ-3
▪ Питања и одговори (Рокови чувања ПДВ евиденције и документације на основу које обвезник ПДВ води евиденцију)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА

▪ Обавеза документовања накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада (Порески третман накнада трошкова превоза • Порески третман накнаде трошкова превоза - мишљење Министарства финансија)
▪ Новинe у обрачуну права на накнаду зараде због привремене спречености за рад преко 30 дана (Право на накнаду зараде • Висина накнаде зараде • Исплатилац накнаде зараде • Основ за обрачун накнаде зараде • Усклађивање накнаде зараде)
▪ Повраћај више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање у 2018. години и престанак уплате доприноса по основу уговорене накнаде у 2019. години (Остваривање права на повраћај више плаћеног доприноса за 2018. годину • Престанак обавезе плаћања доприноса на уговорене накнаде у 2019. години)
▪ Питања и одговори

ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подациПРИЛОГ

▪ ПРОГРАМ СЕМИНАРА: „Управљање ризицима у дигиталном пословању”
- први корак у приступу дигиталној трансформацији -

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 10 - 13. 05. 2019. »

Број 9 - 01. 05. 2019. »

Број 8 - 15. 04. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42