СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 10 - 13. 05. 2019.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

• I Послови у току.
• II Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза током марта 2019.
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА
▪ Уредба о методологији за израду средњорочних планова у јединицама локалне самоуправе
▪ Покретање и почетак процеса планирања индиректних корисника буџетских средстава (Oснoве за планирање • Пoкретaње процеса плaнирaњa • Прикупљaње и обрада података кojи су оснoва за плaнирaње • SWOТ и ПEСТ анализа • Анализa података и информација из финансијских извештаја претходног периода)
▪ Промене апропријација у току извршења буџета и измене финансијских планова буџетских корисника у 2019. години (Израда финансијског плана и законске могућности измена апропријација • Могућности измена финансијских планова индиректних буџетских корисника)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ

▪ Инвестирање слободних новчаних средстава са примерима књижења
▪ Одговори на питања са стручног скупа „Пословање установа социјалне заштите у информационом систему извршења буџета – ИСИБ”
ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

▪ Одређивање места промета услуга са аспекта ПДВ (Законски оквир за одређивање места промета услуга • Примена правила утврђивање места промета услуга • Правила за одређивање места промета услуга као општи случај • Изузeци oд општих прaвилa зa oдрeђивaњe места промета услугa)
▪ Питања и одговори (Порески третман ликвидационог остатка • Измењена пореска пријава
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА

ТЕМА БРОЈА: ПРАВО, ОБРАЧУН И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Уводне напомене
I. РЕГИСТАР ПРОПИСА који уређују област плата
II. ПЛАТА/ЗАРАДА
▪ Плате запослених у јавним службама
▪ Плате државних службеника и намештеникапојам и елементи зараде према закону о раду
▪ Плате изабраних и постављених лица и запослених у јединицама локалне самоуправеПримања која имају карактер зараде с аспекта закона о порезу на доходак грађана
▪ Плата приправникаОбрачун, исплата и евидентирање плате приправника
▪ Појам и елементи зараде према закону о радуОбрачун, исплата и евидентирање плате минималне зараде
▪ Обрачун и исплата минималне зараде у 2019. годиниОбрачун, исплата и евидентирање плате лица упућених на рад у иностранство
▪ Зараде резидената Републике Србије – лица запослених код дипломатских и страних представништава и лица упућених на рад у иностранствоОбрачун зараде кориснику старосне пензије који је поново засновао радни однос
▪ Примања која имају карактер зараде с аспекта Закона о порезу на доходак грађанаОбрачун пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на плате
▪ Oбрачун пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на платеОбрачун пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на плате
III. ОБРАЧУНИ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ
▪ Обрачун плате и књиговодствено евидентирање – ПримерОбрачун пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на плате
▪ Обрачун зараде кориснику старосне пензије који је поново засновао радни однос Обрачун пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на плате
IV. УВЕЋАЊА И ДОДАЦИ
▪ Увећање плате за време државних и верских празника
▪ Додатак на плату за време проведено на раду – минули рад
▪ Додатак на плату за дежурство, прековремени и преконормни рад
▪ Додатак на плату за ноћни рад и рад у сменама
▪ Приправност и рад по позиву – утврђивање висине права и обрачун плате
▪ Умањење зарада и наплате потраживања обуставом од зараде запосленог
V. ЕВИДЕНЦИЈА
▪ Oбавеза вођења и чувања документације о обрачуну и исплати примања
_________________________________________________________________
▪ Исправка грешке из броја
ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава
СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 10 - 13. 05. 2019. »

Број 9 - 01. 05. 2019. »

Број 8 - 15. 04. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42