СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 11 - 30.05.2019.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

▪ I. Послови у току
• II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза током марта 2019.
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА
▪ Методологијa за израду средњорочних планова у јединицама локалне самоуправе
▪ Покретање и почетак процеса годишњег планирања индиректних корисника буџетских средстава (Oснoвe за планирaње • Покретање процеса плaнирaња • Прикупљaње и oобрада података кoји су oснoва за пла-нирaње • SWОТ и PESТ анализа • Анализa података и информација из финанси-јских извештаја претходног периода)
▪ Финансијски односи између школе и ученичке задруге (Ученичка задруга као самостално правно лице • Школа као оснивач ученичке задруге • Карактер прихода које би школа остварила по основу одлуке ученичке задруге о расподели добити • Приходи и расходи школе по основу пружања услуга и набавке услуга, односно добара од ученичке задруге • Исплате награда из средстава ученичке задруге)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ

▪ Новине у контном плану и уплатним рачунима за буџетски систем (Измене и допуне Правилника о уплатним рачунима • Допуне правилника о контном плану)
▪ Чување и архивирање рачуноводствене документације (Чување пословних књига и рачуноводствених исправа • Архивирање и чување рачуноводствених исправа • Излучивање безвредног регистраторског материјала)

▪ Примери књижења код установа социјалне заштите којима је укинут подрачун (Евидентирање корекције расхода • Евидентирање готoвинских исплата)
ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

▪ Одређивање места промета услуга са аспекта ПДВ - према седишту, пребивалишту или боравишту примаоца услуга
▪ Крајњи рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за порез на добит правних лица за 2018. годину је 29. јуни 2019.
▪ Питања одређивања пореског дужника за промет добара и услуга из области грађевинарства додатно уређена службеним мишљењима
▪ Aктуeлно: Настанак обавезе по основу пореза на имовину за зграде у изградњи, без грађевинске дозволе - Мишљење Министарства финансија
▪ Питања и одговори: Подношење измењене пореске пријаве за порез на имовину за 2019. године • Порески третман прихода од спонзорства • Иска¬зи¬вање података у Обрасцу ПОПДВ
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА

▪ Новине у примени Уредбе о корективном коефицијенту и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама
▪ Aктуeлно: Већа основица за обрачун плате за запослене у предшколским установама
▪ Питања и одговори: Накнада трошкова превоза
ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава
СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 15-16 - 15.08.2019. »

Број 13-14 - 18.07.2019. »

Број 12 - 15.06.2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42