СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 12 - 15.06.2019.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ I. Послови у току
▪ II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза током марта 2019.

ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА
▪ Могућности задуживања јединица локалне самоуправе (Задуживање локалне власти • Контрола и извештавање о задуживању јединица локалне смаоуправе)
▪ Припадност прихода по основу издавања у закуп пословног простора
▪ Питања и одговори (Измене финансијског плана у току године • Измена финансијског плана предшколске установе)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Примери књижења: Префактурисање заједничких трошкова код коришћења истог пословног простора буџетских корисника
▪ Питања и одговори (Начин признавања трошкова набавке основног средства • Документација за књижење набавке од пољопривредног газдинства)

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ
▪ Чување евиденције и документације обвезника ПДВ
▪ Порез на пренос апсолутних права (Предмет опорезивања • Порески обвезник • Пореска основица • Настанак пореске обавезе • Пореска стопа • Пореска ослобођења • Утврђивање и наплата пореза на пренос апсолутних права)
▪ Практичан пример попуњавања порескe Пријавe за утврђивање пореза на пренос апсолутних права – ППИ-4
▪ Питања и одговори (Начело чувања службене тајне у пореском поступку)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ ТЕМА БРОЈА: НАКНАДА ПЛАТЕ/ЗАРАДЕ
▪ Уводне напомене
▪ Накнада плате/зараде за време одсуствовања са рада због при¬времене спречености за рад
▪ Новине у регулисању финансијске подршке породици са децом
▪ Накнада зараде по основу II и III категорије инвалидности – ускла¬ђивање износа и обрачун накнаде
▪ Накнада плате/зараде за време коришћења годишњег одмора
▪ Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
▪ Накнада плате за време државних и верских празника
▪ Накнада зараде за време плаћеног одсуства
▪ Накнада плате за време одсуства без накнаде (неплаћено одсуство)
▪ Накнада зараде/плате за време прекида рада без кривице запосленог
▪ Накнада зараде за време привременог удаљења запосленог са рада
▪ Накнада плате/зараде за време одсуства због војне обавезе или на позив државног органа

ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 1/2020 - 03.01.2020. »

Број 15-16 - 15.08.2019. »

Број 13-14 - 18.07.2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42