СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 13-14 - 18.07.2019.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

▪ I. Послови у току
▪ II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза током марта 2019.
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА
▪ ТЕМА БРОЈА: ПРИПРЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ
- Увод
- Процес планирања буџетских корисника за 2020. годину
- Нормативни оквир за финансијско планирање у буџетском систему – општи прописи
- Доношење годишњег плана (програма) рада и планирање материјалних ресурса за 2020. годину
- Планирање кадрова за 2020. годину
- Планирање расхода за запослене у јавном сектору за 2020. годину
- Припрема предлога финансијских планова индиректних буџетских корисника за 2020. годину 79
- Програмски буџет и обавеза полугодишњег извештавања о учинку програма
- Обавезе јединица локалне самоуправе у припреми буџета за 2020. годину
- Смернице за припрему буџета Републике Србије и локалне власти за 2020. годину и наредни средњорочни периодБУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ

▪ Периодични извештаји у буџетском систему за период јануар – јун 2019. године (Састављање и достављање Извештаја о извршењу буџета – финансијског плана, за период јануар–јун 2019. • Начин попуњавања Обрасца 5 – Извештаја о извршењу буџета • Информисање Народне скупштине и скупштине локалне власти о шестомесечном извршењу буџета)
ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

▪ Опорезивање поклона порезом на наслеђе и поклон са аспекта изузимања од опорезивања (Предмет опорезивања • Обвезник пореза на поклон • Подношење пореске пријаве на поклон • Настанак пореске обавезе)
▪ Евидентирање промета преко фискалне касе кроз мишљења Министарства финансија
▪ Актуелно: Правилно исказивање података у прегледу обрачуна - Образац ПОПДВ
▪ Питања и одговори: Обрачун пореза на додату вредност • Плаћање пореза на имовину на закуп пословног објекта
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА

▪ Прописан начин извештавања директних корисника о извршеним расходима за плате (Обрасци прописани правилником • Опште напомене и рокови)
▪ Обавеза документовања накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада (Право на накнаду трошкова је загарантовано • Порески третман документованих и недокументованих трошкова превоза • Веродо¬стој¬не рачуноводствене исправе о трошковима превоза • Прибављање веро¬дос¬тој¬них рачуноводственихисправа од стране послодаваца • Прибављање веро¬до-стој¬них рачуноводствених исправа од стране запослених)
▪ Исправка у броју 12/19
▪ Прописани нови обрасци за утврђивање основа за накнаду зараде преко 30 дана
ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава
СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 13/2020 - 29.06.2020. »

Број 12/2020 - 12.06.2020. »

Број 11/2020 - 01.06.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42