СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 1/2020 - 03.01.2020.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ I. Послови у току (Достављање извештаја о повраћају буџетских средстава из 2019. године у буџет • Састављање и подношење периодичног извештаја о извршењу буџета буџетских корисника за период 1.1–31.12.2019. године • Доношење финансијског плана буџетских корисника за 2020. годину)
▪ II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза током jaнуара 2020. године.

ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА
▪ Развојни карактер буџета Републике Србије за 2020. годину (Планирани приходи и примања • Планирани расходи и издаци • Издвајања за нефинансијску имовину)
▪ Обавезе буџетских корисника у извршењу буџета РС за 2019. годину (Обавезе у извршавању буџета, битне за све буџетске кориснике • Оба¬везе директних корисника средстава буџета РС • Оба¬ве¬зе локалних власти • Обавезе осталих корисника јавних средстава)
▪ Доношење финансијских планова буџетских корисника за 2020. годину (Расподела апропријација индиректним буџетским корисницима за 2019. годину • Обавеза и рокови доношења финансијских планова бу¬џет¬ских корисника • Припрема предлога финансијских планова буџетских ко¬ри¬с¬ника • Усаглашавање финансијских планова буџетских корисника са одо¬бреним средствима у програмском буџету у 2020. години • Уса¬глашавање осталих планских докумената са финансијским планом • Фи¬нансијски план као акт буџетског корисника • Усаглашавање финансијског пла¬на и плана набавки за 2020. годину)
▪ Специфичности у доношењу финансијских планова здравстве¬них установа за 2020. годину
▪ Питања одговори (Готовински принцип у планирању расхода и издатака • Ро¬кови за доношење финансијског плана установе која се финансира из бу¬џета града Београда)

РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Обрачун и књижење исправке вредности нефинансијске имовине за 2019. годину
▪ Питања одговори (Шифре плаћања • Евидетирање јавне својине јединице локалне самоуправе • Расходовање основних средстава по попису)

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ
▪ Измене и допуне у пореском поступку и пореској админи-стра¬цији (Побољшање електронске комуникације са пореским обвезницима и поједностављење пореског поступка • Поступак по захтевима пореских об¬ве第ника у вези повраћаја више или погрешно плаћеног доприноса за оба¬вез¬но социјално осигурање • Поступак испуњења пореске обавезе у пос¬ту¬п¬ку сте¬чаја путем реорганизације • Поступак пријављивања објеката у ко¬ји¬ма по¬рески обвезници складиште робу, односно обављају делатност • По¬сту¬пак привременог одузимања ПИБ • Измене одредаба ЗПППА којима се регулише поступак редовне и принудне наплате пореза и спо¬ре¬дних пореских давања у циљу повећања ефикасности наплате пореза)
▪ Усвојен сет пореских закона (Закон о изменама и допунама Закона о
по¬резима на имовину • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица • Закон о републичким административним таксама • Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара)
▪ Питања и одговори (Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса недобитне оргаизације • Начин конверзије донације у страној валути)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Новине у обрачуну плата и примања по основу уговора ван радног односа од 1.1.2020.
▪ Попуњавање потврде о плаћеном порезу и доприносима по одбитку за 2019. годину
▪ Одлагање примене Закона о запосленима у јав¬ним службама (Обим измена Закона о запосленима у јавним службама • Последице одлагања примене Закона о запосленима у јавним службама)

ПРОПИСИ
▪ Иновирање рубрике

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 14-15/2020 - 20.07.2020. »

Број 13/2020 - 29.06.2020. »

Број 12/2020 - 12.06.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42