СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 2/2020 - 31.01.2020.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

 I. Послови у току (Доношење финансијског плана корисника буџета АП Војводине за 2020. годину • Доношење одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2019. годину) 3
 II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза корисника јавних средстава у периоду 15.1.2020–15.2.2020.
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА

▪ Управљање капиталним пројектима у 2020. години (Обухват и подела капиталних пројката према процењеним трошковима • Селекција капиталних пројеката • Базe капиталних пројеката)
▪ Списак корисника јавних средстава за 2020. годину
РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ ТЕМА БРОЈА: САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РФЗО ЗА 2019. ГОДИНУ

▪ Уводне напомене
▪ Прописи од значаја за израду годишњих финансијских извештаја
▪ Календар за подношење годишњих финансијских извештаја
▪ Примена готовинске основе у финансијском извештавању буетских корисника
▪ Припремне радње за састављање годишњих финансијских из-вештаја
▪ Утврђивање билансне равнотеже
▪ Утврђивање финансијског резултата индиректних буџетских корисника
▪ Попуњавање образаца финансијских извештаја
▪ Контрола образаца
▪ Предаја образаца и финансијских извештаја
▪ Састављање и предаја годишњих финансијских извештаја индиректних буџетских корисника којима су погашени подрачуни
_________________________________________________________________________________________

▪ Закључивање и чување пословних књига и рачуноводствених исправа код буџетских корисника
▪ Евиденција непокретности у јавној својини и извештавање о јавној својини са стањем на дан 31.12.2019. (Посебна евиденција непокретности • Достављање података из посебне евиденције непокретно-сти)

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

▪ Порез на додату вредност ближе уређен правилницима
▪ Актуелно у пореским прописима (Нове пореске пријаве о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину • Нови Образац пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица • Прописан је нови Образац РЕФ-Г – захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биoтечности за грејање пословног односно стамбеног простора)
▪ Нови износи акциза и износи акциза за рефакцију од 1.2.2020
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА

▪ Новине у утврђивању права на поједина примања у ПКУ за високо образовање, студентски стандард и здравствене установе (Висина основице • Додаци на плату • Рокови за исплату плате • Накнада плате • Накнада трошкова • Друга примања • Увећање плате • Престанак потребе за радом запослених)
▪ Извршавање обавезе запошљавања особа са инвалидитетом (Статус особе са инвалидитетом • Обавеза запошљавања особа са инвали-дитетом • Република Србија – послодавац за директне и индиректне буџет-ске кориснике • Начин извршења обавезе запошљавања особа са ин-валидитетом • Предаја образаца ИОСИ од стране буџетских корисника за које је обавезу запошљавања преузела Република)
▪ Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана и доприноса – у примени oд 1.2.2020.
▪ Измене и допуне Правилника о пореској пријави за порез по одбитку (Шифре врсте прихода код којих је извршена промена описа вр-сте прихода • Обрачун помоћи у случају смрти)
СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 14-15/2020 - 20.07.2020. »

Број 13/2020 - 29.06.2020. »

Број 12/2020 - 12.06.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42