СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 11/2020 - 01.06.2020.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

 I. Послови у току (Померен рок за достaвљање предлога Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти за 2019. годину)
 II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза корисника јавних средстава у периоду 1-15.6.2020..
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА

▪ Пoкрeтaњe и пoчeтaк прoцeсa годишњег плaнирaњa индирeкт-них кoрисникa буџeтских срeдстaвa (Основе за планирање • Покретање процеса планирања • Прикупљање и обрада података који су основа за планирање • SWОТ и PESТ анализа • Анализa података и информација из фи-нансијских извештаја претходног периода)
▪ Могућности унапређења иновационих капацитета јединица локалне самоуправе средствима буџета РС (Могућност коришћења средстава, циљеви Програма и намена средстава • Услови за добијање средстава • Финансијски оквир • Праћење реализације активности)
▪ Измене у фактурисању здравствених услуга, лекова и медицин-ских средстава за 2020. годину
▪ Питања и одговори (Задуживање јединица локалне самоуправе • Сопст-вени приходи установе којој је укинут подрачун сопствених прихода)
РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Префактурисање заједничких трошкова код коришћења истог пословног простора буџетских корисника
▪ Питања и одговори (Расходовање покретних ствари у својини АПВ • ХТЗ опрема)

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

▪ Порез на пренос апсолутних права (Предмет опорезивања • Порески обвезник • Пореска основица • Настанак пореске обавезе • Пореска стопа • Пореска ослобођења • Утврђивање и наплата пореза на пренос • Апсолутних права)
▪ Практичан пример попуњавања пореске пријаве за утврђивање пореза на пренос апсолутних права- ППИ-4 и ППИ-4/1 (Начин попуњавања Обрасца ППИ-4 • Начин попуњавања Обрасца ППИ- 4/1)
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА

▪ ТЕМА БРОЈА: ПРАВО, ОБРАЧУН И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Уводне напомене

I. РЕГИСТАР ПРОПИСА који уређују област плата

II. ПЛАТА/ЗАРАДА
▪ Плате запослених у јавним службама
▪ Плате државних службеника и намештеника
▪ Плате изабраних и постављених лица и запослених у јединицама локалне самоуправе
▪ Плата приправника
▪ Појам и елементи зараде према Закону о раду
▪ Обрачун и исплата минималне зараде у 2019. години
▪ Зараде резидената Републике Србије – лица запослених код дипломатских и страних представништава и лица упућених на рад у иностранство
▪ Примања која имају карактер зараде с аспекта Закона о порезу на доходак грађана
▪ Oбрачун пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на плате

III. ОБРАЧУНИ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ
▪ Обрачун плате и књиговодствено евидентирање – Пример
▪ Обрачун зараде кориснику старосне пензије који је поново засновао радни однос

IV. УВЕЋАЊА И ДОДАЦИ
▪ Увећање плате за време државних и верских празника
▪ Додатак на плату за време проведено на раду – минули рад
▪ Додатак на плату за дежурство, прековремени и преконормни рад
▪ Додатак на плату за ноћни рад и рад у сменама
▪ Приправност и рад по позиву – утврђивање висине права и обрачун плате
▪ Умањење зарада и наплате потраживања обуставом од зараде запосленог

V. ЕВИДЕНЦИЈА
▪ Oбавеза вођења и чувања документације о обрачуну и исплати примања

ПРОПИСИ

▪ РЕГИСТАР ПРОПИСА (од значаја за правно-економско пословање буџетских корисника донетих између два броја часописа)
СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Нови статистички подаци (објављени између два броја часописа)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 14-15/2020 - 20.07.2020. »

Број 13/2020 - 29.06.2020. »

Број 12/2020 - 12.06.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42