СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 12/2020 - 12.06.2020.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

 I. Послови у току (Подношење пореске пријаве и пореског биланса за порез на добит правних лица за 2019. годину – рок 29. јуни 2020. • Померен рок за доношење одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти за 2019. годину)
 II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза корисника јавних средстава у периоду 15-30.6.2020.
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА

▪ Финансирање политичких активности из буџетских средстава у 2020. години (Финансирање трошкова изборне кампање • Трошкови изборне кампање • Посебан рачун за финансирање изборне кампање • Изборно јемство • Повраћај средстава • Финансирање редовног рада политичких субјеката средствима из буџета)
▪ Календар припреме буџета и финансијских планова корисника буџетских средстава за 2021. годину (Буџетски календар • Календар припреме буџета за ниво Републике Србије • Календар припреме буџета локалне власти )
▪ Питања и одговори (Поверавање вршења комуналних услуга превоза • Отварање рачуна групе грађана за изборну кампању)
РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Периодични извештаји у буџетском систему за период јануар–јун 2020. године (Састављање и достављање Извештаја о извршењу буџета – финансијског плана, за период јануар–јун 2020. • Начин попуњавања Обрасца 5 – Извештаја о извршењу буџета • Информисање Народне скупштине и скупштине локалне власти о шестомесечном извршењу буџета)
▪ Специфичности у састављању Обрасца 5 – извештај о извршењу буџета по делатностима јавног сектора за 2020. годину (за установе предшколског, основног, средњег и високошколског образовања и ученичког стандарда, социјалне заштите, културе и здравствене установе)
▪ Примери књижења (Реализација менице примљење од добављача, због непоштовања закљученог уговора • Књижење сопствених прихода код установе културе којој је угашен подрачун сопствених прихода)
▪ Питања и одговори (Ставови за књижење повраћаја средстава уплаће-них за екскурзију • Прекњижавање пренетог суфицита из 2018. године на текући приход у 2019. код центра за социјални рад • Начин поступања са враћеним средствима која су обустављена из плате запосленог и уплаћена банци за време мораторијума • Неутрошена средства примљена из буџета за време ванредног стања • Економска класификација за накнаду за одводњавање)


ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

▪ Крајњи рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за порез на добит правних лица за 2019. годину је 29. јуни 2020.
▪ Актуелно: Примена усклађених динарских износа акциза одложена на 1. јул 2020. године 66
▪ Питања и одговори ((Не)евидентирање промета преко фискалне касе)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА

▪ Обрачун накнада за рад лицима ангажованим у изборном поступку (Органи и радна тела за спровођење избора • Порески третман накнада за рад органа • Накнада за рад у Републичкој изборној комисији и Радном телу комисије)

ПРОПИСИ

▪ РЕГИСТАР ПРОПИСА (од значаја за правно-економско пословање буџетских корисника донетих између два броја часописа)
СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Нови статистички подаци (објављени између два броја часописа)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 14-15/2020 - 20.07.2020. »

Број 13/2020 - 29.06.2020. »

Број 12/2020 - 12.06.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42