СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 13/2020 - 29.06.2020.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

- I. Послови у току (Припрема предлога финансијских планова буџетских корисника за 2020. годину • Периодично извештавање • Припреме локалних власти за израду упутства за припрему нацрта одлуке о буџету за 2021. годину)
- II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза корисника јавних средстава у периоду 115.7.2020..
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА

▪ Процес планирања буџетских корисника за 2021. годину (Процес планирања и обавезе директних корисника буџетских средстава у припреми буџета за 2021. годину • Процес планирања код индиректних буџетских корисника • Активности процеса планирања и оптимални рокови за њихову реализацију код буџетских корисника • Обавезе појединих извршилаца у процесу планирања код буџетских корисника)
▪ Доношење Годишњег плана (програма) рада (Годишњи план/програм рада • Обавеза доношења годишњег плана/програма рада по делатностима)
РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Примена номенклатуре основних средстава код установа образовања и васпитања (Груписање основних средстава и утврђивање амортизационе групе и подгрупе • Зграде и грађевински објекти • Опрема за обављање делатности образовања и васпитања • Опрема за опремање канцеларија и осталих помоћних просторија у образовним установама • Најчешћа опрема за проширену делатност образовних установа • Начин вршења отписа књига у школским библиотекама)
▪ Примери књижења: Исплата накнаде за боловање преко 30 дана по изворима финансирања за установе у ИСИБу (Примери књижења на Извору 01 – Општи приходи и примања буџета • Примери књижења на извору 07 – Трансфери од других нивоа власти (као и на другим изворима који нису Извор 01))
▪ Питања и одговори (Набавна вредност основног средства • Коришћење економских класификација)


ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

▪ Начин исказивања расхода за долазак и одлазак са рада у пореском билансу – према мишљењима МФ
▪ Престанак важења прописа из области ПДВ донетих за време ванредног стања
▪ Пореско ослобођење за услуге смештаја и исхране у ученичким и студентским домовима

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА

▪ ТЕМА БРОЈА: НАКНАДЕ ПЛАТА/ЗАРАДА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Уводне напомене
▪ Накнада плате/зараде за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад
▪ Новине у регулисању финансијске подршке породици са децом
▪ Накнада зараде по основу II и III категорије инвалидности – усклађивање износа и обрачун накнаде
▪ Накнада плате/зараде за време коришћења годишњег одмора
▪ Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
▪ Накнада плате за време државних и верских празника
▪ Накнада зараде за време плаћеног одсуства
▪ Накнада плате за време одсуства без накнаде (неплаћено одсуство)
▪ Накнада зараде/плате за време прекида рада без кривице запосленог
▪ Накнада зараде за време привременог удаљења запосленог са рада
▪ Накнада плате/зараде за време одсуства због војне обавезе или на позив државног органа

ПРОПИСИ

▪ РЕГИСТАР ПРОПИСА (од значаја за правноекономско пословање буџетских корисника донетих између два броја часописа)
СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Нови статистички подаци (објављени између два броја часописа)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 14-15/2020 - 20.07.2020. »

Број 13/2020 - 29.06.2020. »

Број 12/2020 - 12.06.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42