СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 7 - 03. 04. 2019.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

▪ I. Послови у току
• II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза током марта 2019.
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА
▪ Преузимање обавеза по основу вишегодишњих уговора у 2019. години (Услови за закључивање вишегодишњих уговора • Добијање сагласности за закључивање вишегодишњих уговора • Уговори чије се плаћање реализује у две буџетске године)
▪ Рангирање капиталних пројеката


БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ

▪ Завршни рачун организација за обавезно социјално осигурање за 2018. годину (Обрасци за састављање годишњег финансијског извештаја • Предаја завршних рачуна ООСО • Састављање консолидованог годишњег извештаја Републичког фонда за здравствено осигурање)
▪ Ревалоризација рата за откупљене друштвене станове која се врши на дан 31.3.2019. године

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

▪ Утврђивање пореза на имовину (Утврђивање пореза на имовину обвезника који води пословне књиге • Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге (Образац ППИ-1) • Попуњавање Прилога-2 (саставни део ППИ-1) • Попуњавање Прилога 1 и подприлога уз Прилог -1 (саставни део ППИ-1) • Попуњавање обрасца подприлог уз Прилог 1 • Попуњавање Прилога-1 (саставни део ППИ-1) • Попуњавање Обрасца ППИ-1)
▪ Практични примери попуњавања пореских пријава о утвр-ђеном порезу на имовину – са попуњеним пореским пријавама
▪ Утврђивање пореза на добит других правних лица – недобитних организација (Припремне радње за састављање пореског биланса и пореске пријаве за порез на добит правних лица • Утврђивање пореза на добит других правних лица – недобитних организација (синдикати, удружења, фондације, задужбине...) • Састављање пореске Пријаве ПДП • Обавеза подношења документације уз пореску пријаву и порески биланс)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА

▪ Утврђивање и уношење података у матичну евиденцију за 2018. годину – са практичним примерима (Правни основ • Обвезник подношења пријаве, рокови, обрасци и документација • Обрасци и поступак за подношење пријаве • Посебни случајеви • Примери попуњавања пријава М-4)

ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 4 - 01. 02. 2019. »

Број 2-3 - 15. 01. 2019. »

Број 1 - 01. 01. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42