СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 12 - 15. 06. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Плански документи и обавезе јединица локалне самоуправе у планском систему Републике Србије (Обавезе локалних самоуправа у планском систему Републике Србије ▪ Плански документи)
▪ Процес планирања индиректних буџетских корисника за 2019. годину (Буџетски календар и његов утицај на процес планирања код буџетских корисника ▪ Циклус планирања на нивоу РС за 2019. је покренут ▪ Процес планирања код индиректних буџетских корисника ▪ Фазе процеса планирања и оптимални рокови за њихову реализацију код индиректних буџетских корисника)
▪ Измене уговарања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину (Измене у текстуалном делу правилника о уговарању ▪ Измене предрачуна средстава даваоцима здравствених услуга)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Рачуноводствене исправе у буџетском рачуноводству (Карактеристике рачуноводствених исправа ▪ Рокови достављања рачуноводствених исправа на књижење ▪ Надлежности лица у поступању са рачуноводственим исправама)

ПОРЕЗИ
▪ Опорезивање наслеђа и поклона (Прeдмeт oпoрeзивaњa ▪ Пoрeски oбвeзник ▪ Пoрeскa oснoвицa ▪ Настанак пореске обавезе ▪ Пореске стопе ▪ Обавеза плаћања пореза на наслеђе и поклон ▪ Пoрeскa oслoбoђeњa ▪ Пoрeски крeдит)
▪ Попуњавања порескe пријавe за утврђивање пореза на наслеђе и поклон ППИ-3 путем портала еПорези Пореске управе
▪ Крајњи рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за порез на добит правних лица за 2017. годину је 29. јуни 2018.

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Подношење измењене појединачне пореске пријаве за порез по одбитку – Образац ППП-ПД (Измена појединачне пореске пријаве по налазу контроле ▪ Измена појединачне пореске пријаве по одлуци суда)
▪ Усклађена висина накнаде за време одсуства због војне обавезе
▪ Новине у регулисању финансијске подршке породици са децом (Право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета ▪ Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета ▪ Примена прописа у прелазним и завршним одредбама закона)

КОНКУРСИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ КОНКУРСИ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ЗА: унапређење енергетске ефикасности ▪ подршку отварању регионалних иновационих startap центара ▪ унапређење радних и управљачких капацитете

ПРОПИСИ
▪ Избор прописа између два броја од значаја за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Подаци од значаја за пословање корисника јавних средстава
ИЗДВАЈАМО:
- Коефицијент раста потрошачких цена у РС за мај 2018 – ланчани 0,006; годишњи 0,021
- Просечне зараде у РС за март 2018 – бруто 68.251 дин. / нето 49.400 дин.
- Накнада трошкова и друга примања која немају карактер зараде за март 2018.
- Откупна цена стана по Закону о становању за април 2018 – 68.251 дин.

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 9 - 01. 05. 2018. »

Број 8 - 15. 04. 2018. »

Број 7 - 01. 04. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42