СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 14-15/2020 - 20.07.2020.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

• I. Послови у току (Припрема предлога финансијских планова буџетских корисника за 2021. годину • Периодично извештавање • Припреме локалних власти за израду упутства за припрему нацрта одлуке о буџету за 2021. годину)
• II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза корисника јавних средстава у периоду 15.7-15.8.2020..
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА

▪ ТЕМА БРОЈА:
ПРИПРЕМЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

▪ Увод
▪ Планирање материјалних ресурса и припрема плана набавки
▪ Планирање расхода за запослене у јавном сектору за 2021. годину
▪ Начин коришћења буџетских класификација у припреми буџета и финансијских планова буџетских корисника
▪ Припрема предлога финансијских планова индиректних буџетских корисника за 2021. годину
▪ Смернице за припрему буџета Републике Србије и локалне власти за 2021. годину и наредни средњорочни период
▪ Обавезе јединица локалне самоуправе у припреми буџета за 2021. годину
_________________________________________________________________________
▪ Контрола фактурисања вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања
▪ Финансирање лечења осигураних лица у иностранству
▪ Питања и одговори (Специјализоване услуге у култури • Принудна наплата на апропријацији из средстава донација)

РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Функционисање система електронских фактура (Садржај система електронских фактура • Приступ систему електронских фактура • Електронска фактура и подаци који се уносе у СЕФ • Статус електронске фактуре и обавеза измирења)
▪ Измене позива на број задужења за кориснике средстава буџета АП и ЈЛС
▪ Примери књижења: Рефундација дела трошкова службеног мобилног телефона на терет запосленог
▪ Питања и одговори (Kњижење повраћаја средстава у буџет јединице локалне самоуправе • Коришћење економских класификација)


ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

▪ Пореска основица за куће и станове физичких лица катего-ризованих за пружање угоститељских услуга смештаја (Разврставањe кућа и станова категорисаних за пружање услуге смештаја за сврху утврђивања пореза на имовину • Утицај категоризације, односно престанка категоризације у току пореске године, на висину пореза на имовину • Пореска основица за куће и станове категорисане за пружање услуга смештаја
▪ Порез на имовину за објекте физичких лица за које је пореска пријава поднета у поступку њиховог озакоњења (Када је настала пореска обавеза за зграде у поступку озакоњења • Период пре подношења пријаве за који се утврђује порез • Површина за коју се утврђује порез на имовину)
▪ Померен рок за подношење захтева за рефакцију ПДВ
▪ Порески третман средстава која установа прима по основу одлагања кривичног гоњења (Законски основ за прикупљање средстава по основу одлагања кривичног гоњења • Порески третман средстава које јавне службе – установе добију по решењу Владе РС)

ПРОПИСИ

▪ РЕГИСТАР ПРОПИСА (од значаја за правно-економско пословање буџетских корисника донетих између два броја часописа)
СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Нови статистички подаци (објављени између два броја часописа)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 11/2020 - 01.06.2020. »

Број 10/2020 - 15.05.2020. »

Број 9/2020 - 29.04.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42