СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 23/2018 - 04. 12. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ
ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Давање сагласности на годишњи програм пословања јавних предузећа (Рок за достављање годишњег програма пословања јавног предузећа оснивачу ▪ Усклађеност планских аката ▪ Надлежност за доношење годишњег односно трогодишњег програма пословања јавног предузећа ▪ Садржај годишњег, односно трогодишњег програма пословања ▪ Финансирање јавних предузећа из буџета)
▪ Елементи годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа
▪ Нове измене у уговарању са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину (Измене предрачуна средстава установама примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите ▪ Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију; институтима/заводима за јавно здравље; установама социјалне заштите; осталим здравственим установа из плана мреже)
▪ Питања и одговори (Начин коришћења економских класификација у финансијском плану ▪ Планирање финансирања установа социјалне заштите ▪ Финансирање припремног предшколског програма ▪ Надлежности градских општина Града Београда у финансирању установа образовања)

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ

▪ Специфичности пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2018. године код директних корисника буџетских средстава (Специфичности финансијског пословања директних корисника буџетских средстава ▪ Обавеза усклађивања евиденција ▪ Организација пописа код директних корисника буџетских средстава ▪ Специфичности у спровођењу пописа код директних корисника буџетских средстава)
▪ Застарелост потраживања (са примерима књижења) (Општа начела застарелости ▪ Време потребно за застарелост ▪ Застој застарелости ▪ Прекид застарелости ▪ Попис и књижење отписа застарелих потраживања ▪ Примери књижења)
▪ Питања и одговори (Евидентирање трошкова превоза за набављена добра ▪ Евидентирање трошкова ученика који присуствује семинару ▪ Евидентирање прихода по основу прекорачења лимита за коришћење службеног мобилног телефона од стране директора са којим није закључен уговор о раду ▪ Књижење новчаних средстава код буџетских корисника)

ПОРЕЗИ

▪ Застарелост потраживања по основу јавних прихода (Прекид рока застарелости ▪ Застој застарелости права на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања ▪ Апсолутна застарелост)
▪ Актуелно: Сет пореских закона достављен скупштини на разматрање и усвајање
▪ Питања и одговори (Откуп уметничке слике од физичког лица ▪ Подношење измењене пореске пријаве)

СИСТЕМИ КОНТРОЛА

▪ Новине у контроли спровођења закључених уговора са давао¬цима здравствених услуга (Правни основ за контролу уговорних обавеза ▪ Предмет контроле ▪ Новине у Правилнику о контроли)

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА

▪ Отпремнина запосленом приликом одласка у пензију (Порески третман отпремнине ▪ Обрачун и књижење отпремнине)
▪ Накнада трошкова за службено путовање у иностранство (Основ за службено путовање ▪ Трошкови смештаја ▪ Трошкови исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству (дневница) ▪ Трошкови за превоз ▪ Остали трошкови који се признају на службеном путовању у иностранству ▪ Обрачун дневница ▪ Порески третман дневница ▪ Аконтација и коначан обрачун накнаде трошкова ▪ Коначан обрачун трошкова за службено путовање)
▪ Питања и одговори (Обрачун боловања за време одржавања трудноће ▪ Порески третман употребе мобилног телефона преко дозвољеног лимита)
ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава
СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 19 - 01. 10. 2018. »

Број 18 - 15. 09. 2018. »

Број 17 - 01. 09. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42