СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 8 - 15. 04. 2018.
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
• Могућност измене износа фактуре у централном регистру фактура
• Почела контрола плаћања обавеза по комерцијалним трансакцијама преко Управе за трезор
• Годишњи порез на доходак грађана за 2017. годину

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА СВЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

• Уношење података у матичну евиденцију (М-4)

СПЕЦИФИЧНО ЗА ДЕЛАТНОСТИ
• Фискална правила за локалне власти
• Израда Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државној управи
• Промене у стандардима за самовредновање, оцењивање и спољашњу проверу квалитета високошколских установа
• Накнада штете пацијенту од стране здравствене установе због грешке у вођењу документације
• Контрола пословања јавних предузећа путем тромесечних извештаја о реализацији програма пословања у 2018.

ЕДУКАЦИЈА МЕНАЏЕРА
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАД ДИРЕКТОРА

• Радно време, одмори и одсуства сходно Закону о запосленима у јавним службама
• Извршење сагласно Закону о општем управном поступку

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ – ЦЕНЕ – Макроекономски показатељи • Просечне зараде у Републици Србији • Минимална зарада у 2016. • Најнижа месечна основица за обрачун социјалних доприноса у 2016. години • Јавне набавке

Конкурси

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 8 - 15. 04. 2018. »

Број 7 - 01. 04. 2018. »

Број 6 - 15. 03. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42