СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 1 - 01. 01. 2018.
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину
▪ Измене у буџетском систему
▪ Обавезе буџетских корисника у извршењу буџета Републике Србије за 2018. годину
▪ Усвојен сет закона којима се уређују плате у јавном сектору
▪ Донет Закон о запосленима у јавним службама
▪ Измене и допуне Закона о раду
▪ Измењен и допуњен сет пореских закона
▪ Новине у Закону о јавној својини

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
▪ Достављање извештаја о повраћају буџетских средстава из 2017. године у буџет
▪ Достављање обавештења индиректним буџетским корисницима о расподељеним средствима из апропријација директног корисника за 2018. годину
▪ Доношење финансијског плана буџетских корисника за 2018. годину
▪ Израда плана јавних набавки
▪ Обрачун и исплата минималне зараде у 2018. години
▪ Престанак важења посебних колективних уговора у јавном сектору
▪ Састављање и подношење периодичног извештаја о извршењу буџета буџетских корисника за период 1.1–31.12.2017. године
▪ Попуњавање потврде о плаћеном порезу и доприносима по одбитку за 2017. годину

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА ДЕЛАТНОСТ
▪ Нове измене уговарања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину

ЕДУКАЦИЈА МЕНАЏЕРА
▪ Е-пословање као императив савременог пословања у 2018. години

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ – ЦЕНЕ – Макроекономски показатељи ▪ Просечне зараде у Републици Србији ▪ Минимална зарада у 2016. години ▪ Најнижа месечна основица за обрачун социјалних доприноса у 2016. години ▪ Јавне набавке

ПРИЛОГ:
ИЗ САДРЖАЈА „ПРАВНОГ САВЕТНИКА” и „БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА” (бр. 1/18)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 20 - 15. 10. 2018. »

Број 19 - 01. 10. 2018. »

Број 18 - 15. 09. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42