СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 20 - 15. 10. 2018.
 

ТЕМА БРОЈА: „НАЈВАЖНИЈА ПИТАЊА У РЕФОРМИСАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА И КАКО ИХ РЕШАВАТИ”

Уводне напомене: Заједнички број за тимско деловање поводом јубиларних „ХХ Сусрета установа”

Систем плата у јавном сектору – спровођење реформе (Разлози за спровођење реформе система плата у јавном сектору; Увођење система плата запослених у јавном сектору) – Ивана Савићевић

Буџетско финансирање (Планирање финансија на годишњем нивоу; Сопствени приходи буџетских корисника; Стандардизација буџетског рачуноводства; Финансијска интерна и екстерна контрола) – Регина Раделић

Имовина јавног сектора (Правни оквир; Значај управљања имовином локалне самоуправе; Попис имовине; Достављање евиденције о непокретностима; Решавање имовинско-правних односа са РС; Упис права јавне својине ЈЛС) – Бранка Кадијевић

Дигитализација информационог друштва у Републици Србији до 2020. године (Интероперабилност; Заштита података о личности; Отворени подаци; Континуирано увођење Е-пословања у све процесе рада установе) – Саша Милашиновић

У сусрет примени Закона о запосленима у јавним службама и Уредбе о Каталогу радних места (Предмет Закона; Одређење основних појмова; Примена Закона којим се уређује област рада, колективног уговора и правилника о раду; Начин попуњавања радних места; Премештај запослених; Преузимање запосленог; Спречавање сукоба интереса; Право на плату и друга примања; Платне групе, платни разреди и коефицијент радног места; Престанак радног односа; Одговорност запослених за лакше повреде обавеза из радног односа; Уредба о Каталогу радних места; Каталог радних места) – Александар Антић

Инспекцијски надзор (Сачињавање и објављивање образаца контролних листи; Контролне листе инспекције рада; Координација инспекцијског надзора; Измене и допуне Закона о инспекцијском надзору) – Маја Илић

Пореске обавезе буџетских корисника у складу са важећим и најављеним прописима (У сусрет изменама и допунама Закона о порезима на имовину; Одредбе Закона о ПППА које ступају на снагу 1.1.2018. године) – Зорица Кузмановић

ДЕЛАТНОСТИ

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Израда нацрта Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину (Рокови и надлежности органа локалне власти у поступку припреме и доношења буџета; Припрема програмског буџета локалне власти за 2019. годину; Елементи одлуке о буџету јединица локалне самоуправе) – Регина Раделић

Прибављање, располагање и управљање стварима у јавној својини покрајине Војводине (Прибављање ствари у јавној својини; Располагање стварима у јавној својини; Прибављање других имовинских права, као и уступање искоришћавања других имовинских права) – Георгије Марић

ПРОСВЕТА

Новине у раду високошколских установа према изменама Закона о високом образовањуВукашин Петровић

Примена новодонетих подзаконских аката у образовању и васпитањуМирјана Влаховић

ЗДРАВСТВО

Нова измена Упутства за фактурисање услуга, лекова и медицинских средстава за 2018. годину

КУЛТУРА

Значај културе у националном економском развојуМарица Ивић, мр Драган Маринковић

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

ПРОПИСИ

ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава


ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 21/2018 - 02. 11. 2018. »

Број 20 - 15. 10. 2018. »

Број 19 - 01. 10. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42