СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 8/2020 - 16.04.2020.
 

ЕДУКАЦИЈА ДИРЕКТОРА/МЕНАЏЕРА
 Међуљудски односи у организацијама – емоционална и социјална
интелигенција – I део

AКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
 Мере и препоруке Владе РС за организовање рада током ванредног стања
 Рокови у управним и судским поступцима у време ванредног стања
 Померени рокови за израду и подношење Годишњег финансијског извеш-тaја директних буџетских корисника за 2019. годину
 Померени рокови за израду и доношење завршног рачуна буџета локалних власти за 2019. годину
 Управљање буџетским резервама јединица локалне самоуправе за време ванредног стања

ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ
 Подношење пореске пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2019. годину
 Завршни рачун организација за обавезно социјално осигурање за 2019. годину .
 Годишњи одмор и упућивање запослених на одсуство са рада у условима ванредног стања

ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДЕЛАТНОСТ
Локална самоуправа
 Планирање фискалног дефицита локалне власти за 2021. годину
 Контрола пословања јавних предузећа путем тромесечних извештаја


ВЕСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
 Просвета: Достављање периодичних извештаја Министарству просвете у електронској форми • Могућност „Исказивања интересовања за упис деце у основну школу“ и електронским путем • За надарене ученике онлајн пријемни испит • Водич за школе: Ка сигурном и подстицајном школском окружењу
 Социјална заштита:Појачана контрола у систему социјалне заштите • Анга-жовање додатних радника у установама социјалне заштите • Поступање установа социјалне заштите у складу са тренутном епиде-миолошком ситуацијом
 Здравство: Забрана извоза лекова • Пореско ослобођење ПДВ за промет ма-ски који врши РФЗО • Поступање здравствних радника по истеку мера здрав-ственог надзора
 Култура: Позив на подршку самосталним уметницима

ПРИЛОГ
 Статистика, цене, подаци
 Из садржаја „Правног саветника” и „Буџетског рачуноводства”

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 14-15/2020 - 20.07.2020. »

Број 13/2020 - 29.06.2020. »

Број 12/2020 - 12.06.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42