СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 2-3 - 15. 01. 2018.
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Усвојене измене Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама
▪ Нови списак корисника јавних средстава за 2018. годину
▪ Новине у обрачуну плата у 2018. години
▪ Локалне самоуправе предлажу пројекте за бољи живот грађана
▪ Све накнаде за коришћење јавних добара на једном месту

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
▪ Обавезе јавних служби које у 2018. години произилазе из усвојеног Закона о запосленима у јавним службама
▪ Доношење финансијског плана буџетских корисника за 2018. годину
▪ Остали корисници јавних средстава АПВ враћају неутрошена буџетска средства из 2017. године до 31.1.2018. године
▪ Евиденција непокретности у јавној својини и извештавање о јавној својини са стањем на дан 31.12.2017.
▪ Новине у РИНО – обавеза повериоца да региструје фактуре према субјектима јавног сектора
▪ Годишње финансијско извештавање индиректних буџетских корисника за 2017. годину

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА ДЕЛАТНОСТ
▪ Поново су донете измене уговарања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину
▪ Уговарањe здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
▪ Превентивно-здравствена заштита деце у предшколској установи
▪ Дисциплинска одговорност запослених у установама образовања и васпитања

ЕДУКАЦИЈА МЕНАЏЕРА
▪ Електронско пословање – законска и професионална обавеза запослених у јавном сектору

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ – ЦЕНЕ – Макроекономски показатељи ▪ Просечне зараде у Републици Србији ▪ Минимална зарада у 2016. години ▪ Најнижа месечна основица за обрачун социјалних доприноса у 2016. години ▪ Јавне набавке

ПРИЛОГ:
ИЗ САДРЖАЈА „ПРАВНОГ САВЕТНИКА” и „БУЏЕТСКОГ
РАЧУНОВОДСТВА” (бр. 2-3/18)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42