Obrazovni Informator


ШТА СУ ИН-акта ПРОСВЕТА?

ИН-акта „ПРОСВЕТА” је електронска збирка модела интерних нормативних аката за установе просвете. Збирка садржи акта чије је доношење прописано важећом законском регулативом и акта чије доношење доприноси унапређењу пословања установа просвете. Овако приређена акта представљају алат управљачког тима (директор, правна и рачуноводствена служба) за потпуно нормативно уређивање пословања установе просвете.


Електронска форма омогућава преузимање аката на локални рачунар и прилагођавање специфичним потребама сваког корисника.


ИН-акта „ПРОСВЕТА” се редовно ажурирају у складу са новим прописима. Након доношења нових прописа постављају се информације о новим обавезама поводом аката (обавезе доношења нових или усаглашавања постојећих аката) а потом и модели нових и/или измене и допуне постојећих аката.


Интегрисани приступ коришћен приликом израде аката представља посебну вредност ове збирке јер омогућава увид у везу сваке одредбе акта са правним основом и другим интерним актима установе просвете.


ИН-акта „ПРОСВЕТА” садрже општа и појединачна акта груписана према областима: Спровођење основне делатности, Финансирање и управљање финансијама, Радни односи и Електронско пословање.


Збирка ИН-акта „ПРОСВЕТА” представља модел нормативно уређеног
пословања установе просвете.