Obrazovni Informator


ШТА СУ ИН-акта ЗА ЈАВНИ СЕКТОР?

„ИН-акта за јавни сектор” је електронска збирка модела интерних нормативних аката за све буџетске кориснике. Збирка садржи акта чије је доношење прописано важећом законском регулативом и акта чије доношење доприноси унапређењу пословања установа јавног сектора. Овако приређена акта представљају алат управљачког тима (директор, правна и рачуноводствена служба) за потпуно нормативно уређивање пословања установе.


Електронска форма омогућава преузимање аката на локални рачунар и прилагођавање специфичним потребама сваког корисника.


„ИН-акта за јавни сектор” се редовно ажурирају у складу са новим прописима. Након доношења нових прописа постављају се информације о новим обавезама поводом аката (обавезе доношења нових или усаглашавања постојећих аката) а потом и модели нових и/или измене и допуне постојећих аката.


Интегрисани приступ коришћен приликом израде аката представља посебну вредност ове збирке јер омогућава увид у везу сваке одредбе акта са правним основом и другим интерним актима установе јавног сектора.


„ИН-акта за јавни сектор” садрже општа и појединачна акта груписана према областима: Финансирање јавног сектора и управљање финансијама, Радни односи, Организација рада и Eлектронско пословање.


Збирка „ИН-акта за јавни сектор” представља модел нормативно уређеног
пословања установа јавног сектора.