СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 24 - 15. 12. 2017.
 

▪ Реч уредника

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја
1. Прописи за пословање свих корисника јавних средстава
2. Прописи за пословање појединих делатности
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ
▪ Усклађивање интерног акта са Каталогом радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (Опис радних места и захтеви за њихово обављање ▪ Смернице за уређивање појединих радних места)
▪ Радноправни положај директора установа у јавном сектору (Радно-правни положај директора установа културе ▪ Радноправни положај директора здравствене установе ▪ Радноправни положај директора установа социјалне заштите ▪ Радноправни положај директора установа образовања и васпитања)
▪ Мировање радног односа (Разлози за мировање радног односа запосленог ▪ Права и обавезе која мирују запосленом у случају мировања радног односа)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Техничке спецификације у јавним набавкама (Општа правила о одређивању и коришћењу техничких спецификација ▪ Када се одређују техничке спецификације и чији је то задатак ▪ Последице непоштовања законских одредби у вези са одређивањем техничких спецификација ▪ Најчешће грешке наручиоца у вези са одређивањем техничких спецификација – искуства Града Београда)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Закуп пословног простора у јавној својини (Уговор о закупу на основу одредби Закона о облигационим односима ▪ Закуп пословног простора у јавној својини на основу одредби Закона о јавној својини ▪ Закуп пословног простора у јавној својини на основу одредби Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда)

НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
▪ Модел Правилника о стицању и расподели сопствених прихода факултета

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
▪ Примена Опште уредбе ЕУ о заштити података о личности (GDPR) (Увод ▪ Основи принципи GDPR уредбе ▪ Нови Закон Републике Србије о заштити личних података и GDPR)

ДЕЛАТНОСТИ
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Национална академија за јавну управу у систему стручног усавршавања у јавној управи (Место и улога Националне академије за јавну управу у систему стручног усавршавања)

ПРОСВЕТА
▪ Обавезе директора установе на основу Закона о основама система образовања и васпитања – са Моделом Уговора о међусобним правима и обавезама (Директор установе ▪ Избор директора установе ▪ Статус директора ▪ Надлежност и одговорност директора установе ▪ Престанак дужности директора ▪ Казнене одредбе ▪ Модел Уговора о међусобним правима и обавезама директора)
▪ Сагласност Министарства просвете за организовање семинара и стручних скупова

ЗДРАВСТВО
▪ Нове измене уговарања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину (Предрачун средстава установама примарног, секундарног и терцијарног нивоа ▪ Предрачун средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију ▪ Предрачун средстава институтима/заводима за јавно здравље ▪ Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту ▪ Предрачун средстава осталим здравственим установама из Плана мреже)

КУЛТУРА
▪ Правни статус библиотека у Србији (Правни оквир ▪ Утицај правне уређености на развој библиотека у Србији ▪ Правни акти којима се регулише статус библиотека у Србији ▪ Закључак)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 19 - 01. 10. 2018. »

Број 18 - 15. 09. 2018. »

Број 17 - 01. 09. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42