СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 1 - 01. 01. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја
Прописи за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ
▪ Утицај буџетских прописа на радноправни положај запослених у јавном сектору (Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему • Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину)
▪ Актуелно: Закон о запосленима у јавним службама • Измене и допуне Закона о раду • Престанак важења посебних колективних уговора у јавном сектору • Изменe и допунe Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Израда плана јавних набавки (Рок за доношење плана јавних набавки • Mогућност измена или допуна плана јавних набавки • Изузеци од обавезе објављивања плана (јавних) набавки • Обавезна садржина и форма плана (јавних) набавки • Набавке које није могуће унапред планирати и планирање хитних набавки • Планирање набавки на које се Закон не примењује • Казнене одредбе у вези са планирањем (јавних) набавки)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Коментар Законa о изменама и допунама Закона о јавној својини (Посебан режим за одређене непокретности • Друге ствари и имовинска права)

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
▪ E-Пoслoвaњe кao импeрaтив сaврeмeнoг пoслoвaњa у 2018. гoдини (Законске обавезе и пословне могућности • Закони у најави)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Прописи
▪ Новине у стручном усавршавању државних службеника

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи
▪ Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима (Садржина кодекса Предмет и циљ кодекса • Општи принципи и правила кодекса • Придржавање одредаба кодекса и јавност кодекса • Праћење примене кодекса)
▪ Конкурси (Локални развој отпоран на климатске промене • Конкурс Градови у фокусу 2018)

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Заснивање радног односа из области образовања и васпитања по одредбама новог ЗОСОВ (Услови за пријем у радни однос • Заснивање радног односа • Преузимање запосленoг са листе Радни однос на неодређено време • Радни однос на одређено време)

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи
▪ Нове измене уговарања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину

КУЛТУРА
▪ Прописи
▪ Небуџетски извори финансирање културе (Проблеми небуџетског финансирања културе • Корпоративна филантропија • Сопствени приходи у култури)

ПРАВОСУЂЕ
▪ Прописи

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 19 - 01. 10. 2018. »

Број 18 - 15. 09. 2018. »

Број 17 - 01. 09. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42