СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 2-3 - 15. 01. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја
Прописи за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ
▪ Начела деловања, права и обавезе и заснивање радног односа запослених у јавним службама (Начела деловања запослених у јавним службама • Права запослених у јавној служби • Обавезе запослених у јавној служби • Спречавање сукоба интереса • Заснивање радног односа • Кадровски план)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Хитне јавне набавке – преговарачки поступак из разлога хитности (Примери околности које не оправдавају хитну набавку • Прибављање мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка)

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Новине у Закону о јавној својини – II део (Немогућност принудног извршења • Одређивање корисника непокретности • Појам располагања • Надлежност за одлучивање • Уређивање услова и поступка • Прибављање мишљења и достављање уговора државном правобранилаштву • Побијање уговора • Стицање својине јавног предузећа и друштва капитала)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Самостални државни органи – Заштитник грађана

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи
▪ Стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе - Новине у законодавном оквиру

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Дисциплинска одговорност запослених у установама образовања и васпитања (Одговорност запосленог • Теже повреде радне обавезе • Удаљење са рада • Дисциплински поступак • Дисциплинске мере • Правна заштита запослених • Модел закључка о покретању дисциплинског поступка • Модел решења о изрицању дисциплинске мере)
▪ Промене у стандардима и поступку за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог образовања – I део (Поступак за акредитацију студијских програма • Стандарди за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог образовања)
▪ Актуелно: Превентивно-здравствена заштита деце у предшколској установи

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи
▪ Поново су донете измене уговарања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину (Измене у нормативном делу правилника о уговарању • Предрачун средстава установама примарног, секундарног и терцијарног нивоа)
▪ Уговарањe здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину (Услови за закључивање уговора са даваоцем здравствених услуга • Критеријуми и мерила за утврђивање накнаде за рад здравственој установи из плана мреже • Уговарање са осталим даваоцима услуга • Остала питања регулисана правилником о уговарању)

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Осврт на нови Закон о финансијској подршци породици са децом (Право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета • Родитељски додатак • Дечији додатак • Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања • Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом • Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи)

КУЛТУРА
▪ Уредба којом се регулише процедура спровођења конкурса за финансирање пројеката у култури

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 19 - 01. 10. 2018. »

Број 18 - 15. 09. 2018. »

Број 17 - 01. 09. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42