СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 9 - 01. 05. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ

▪ Вредновање радне успешности и оптимизација и рационализација сходно Закону о запосленима у јавним службама уз упоредни приказ оцењивања и напредовања државних службеника (Циљеви вредновања радне успешности • Постављање система вредновања радне успешности • Осврт на оцењивање државних службеника • Вредновање радне успешности • Акт којим се ближе уређује вредновање радне успешности • Вредновање радне успешности директора • Вишак запослених • Рационализација и оптимизација рада јавних служби • Удаљење са рада)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Конкурсна документација у поступку јавне набавке (Садржина конкурсне документације • Смернице за сачињавање прихватљиве понуде • Објављивање и измене и допуне конкурсне документације)

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
▪ Закон о електронској управи (Ко има обавезу примене овог закона • Номенклатура • Инфраструктура у електронској управи)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА

▪ Прописи
▪ Дисциплинска одговорност државних службеника (Врсте повреда дужности из радног односа • Жалбена комисија • Дисциплинске казне • Дисциплински поступак • Удаљење с рада • Застарелост • Упис дисциплинске казне у кадровску евиденцију и њено брисање • Дисциплински поступак против државних службеника на положају)

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи
▪ Kонкурси

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Нови Закон о уџбеницима (Предмет закона • Издавачи уџбеника • Припремање уџбеника • Одобравање уџбеника, приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстсва и дидактичких игровних средстава • Избор и праћење уџбеника • Издавање уџбеника • Повлачење уџбеника из употребе • Надзор и казнене одредбе • Прелазне и завршне одредбе )
▪ Национални оквир квалификација (НОКС) уређен законом (Предмет закона и основни појмови, циљеви и принципи • Оквир квалификација • Тела и институције надлежне за развој и примену НОКС-а • Обезбеђивање квалитета у примени НОКС-а • Повезивање НОКС-а са ЕОК-ом • Признавање страних школских исправа • Професионално признање страних школских исправа • Стицање статуса јавно признатог организатора активност образовања одраслих • Рокови за доношење подзаконских аката и усклађивања пословања • Рокови за оснивање савета и агенције • Еквивалентност постојећих квалификација • Започети поступци • Престанак важења других прописа)
▪ Нови Закон о просветној инспекцији (Предмет Закона и инспекцијског надзора • Просветни инспектор и услови за просветног инспектора • Послови просветне инспекције • Oвлaшћeњa прoсвeтнoг инспeктoрa • Инспекцијски и стручно-педагошки надзор • Овлашћења министарства надлежног за послове образовања и васпитања према органима којима су поверени послови инспекцијског надзора • Поверавање послова oпштинској и градској управи • Поверавање послова у области високог образовања и ученичког и студентског стандарда)
▪ Промене у стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма (Опште одредбе о стандардима • Стандарди за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма)
▪ Kонкурси

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи
▪ Увећање плате по основу радног учинка за запослене у здравственим установама које су укључене у пилот пројекат плаћања болничког лечења на основу дијагностички сродних група (Спровођење пилот пројекта у 2017. години • Обим и садржај пројекта имплементације система дсг у 2018. години у здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа)
▪ Kонкурси

КУЛТУРА
▪ Прописи
▪ Правни положај музичких делатности у Србији (Правна уређеност музичких делатности у Србији • Ефекти правне уређеност музичких делатности у Србији • Установе културе везане за област музичких делатности у Србији)

НАУКА
▪ Прописи

ПРАВОСУЂЕ
▪ Прописи

СПОРТ
▪ Прописи

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 16 - 15. 08. 2018. »

Број 15 - 31. 07. 2018. »

Број 13-14 - 15. 07. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42