СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 10 - 15. 05. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ

▪ ТЕМА БРОЈА: НАКНАДА ПЛАТЕ/ЗАРАДЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Уводне напомене
▪ Накнада плате/зараде за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад
▪ Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета
▪ Накнада зараде по основу II и III категорије инвалидности
▪ Накнада плате/зараде за време коришћења годишњeг одмора
▪ Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
▪ Накнада зараде за време плаћеног одсуства
▪ Накнада плате за време одсуства без накнаде (неплаћено одсуство)
▪ Накнада плате/зараде за време одсуства због војне обавезе или на позив државног органа
▪ Накнада плате за време државних и верских празника
▪ Накнада зараде/плате за време прекида рада без кривице запосленог
▪ Накнада зараде за време привременог удаљења запосленог са рада

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Садржина акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца (Основ за доношење интерног акта ▪ Садржина интерног акта ▪ Објављивање интерног акта)

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
▪ Установе јавног сектора и Општа уредба о заштити података о личности (GDPR) (Основи принципи GDPR уредбе ▪ Основне особине GDPR уредбе ▪ Нови Закон Републике Србије о заштити личних података и GDPR)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА

▪ Прописи
▪ Уставни суд као орган судске заштите уставности и законитости (Уставни суд по одредбама устава Републике Србије ▪ Закон о уставном суду ▪ Поступак пред уставним судом)

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи
▪ Измењен Анекс Посебног колективног уговора за државне органе (Годишњи одмор ▪ Јубиларна награда ▪ Солидарна помоћ ▪ Накнада погребних трошкова ▪ Права нераспоређених запослених у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе)
▪ Kонкурси

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Обезбеђивање квалитета високог образовања (Академски интегритет ▪ Неповредивост академског простора ▪ Право на високо образовање ▪ Национални савет за високо образовање ▪ Национално акредитационо тело ▪ Комисија за акредитацију и проверу квалитета ▪ Спољашња провера квалитета ▪ Поступак акредитације ▪ Самовредновање)

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Прописи
▪ Е-Пословање у функцији ефикасног пословања установа социјалне заштите (Информациони системи ▪ Електронски административни поступци и сервиси ▪ Информациона безбедност у установама социјалне заштите)

КУЛТУРА
▪ Положај Националног савета за културу у нашем правном систему (Избор чланова Националног савета за културу ▪ Послови и задаци Националног савета за културу)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 4 - 06. 02. 2019. »

Број 2-3 - 15. 01. 2019. »

Број 1 - 01. 01. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42