СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 17 - 01. 09. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ И У НАЈАВИ

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ

▪ Рад ван радног односа (Врсте рада ван радног односа • Међународни акти од значаја за уређење рада ван радног односа • Нормативно уређење рада ван радног односа у Србији)
▪ Здравствено осигурање осуђених и притворених лица и поступање установа за извршење кривичних санкција (Утврђивање својства осигурања у складу са Законом о здравственом осигурању • Остваривање општег интереса у здравственој заштити • Остваривање права на здравствену заштиту у складу са Законом о извршењу кривичних санкција)
▪ Питања и одговори: Забрана запошљавања у јавном сектору • Брисање радног места и измена Правилника о организацији и систематизацији послова • Рад преко пуног радног времена • Право оца детета на одсуство са рада ради посебне неге детета • Решење о промени назива радног места или анекс уговора о раду • Продужење радног односа на основу потврде о постојању трудноће

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Цена код уговора о грађењу (Појам уговора о грађењу • Цена као битан елемент уговора о грађењу • Одступање од уговорене цене)
▪ Питања и одговори: Истоврсност јавних набавки • Обезбеђивање испуњења уговорних обавеза • Максимални финансијски капацитет понуђача у конкурсној документацији • Рок у коме је могућ увид у документацију јавне набавке • Примена Закона о јавним набавкама код донација

СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
▪ Покретање управног поступка (Начин покретања поступка • Тренутак покретања поступка • Одбацивање захтева странке • Захтев да се призна својство странке • Покретање поступка јавним саопштењем и спајање више управних ствари у један поступак • Измена захтева • Одустанак од захтева • Поравнање)

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
▪ Пословање у рачунарској мрежи (Информатика и информација • Организациона структура • Интернет и/или интранет • Рачунарске мреже • „Е-канцеларија”, „Е-пословање”)

ДЕЛАТНОСТИ
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

▪ Конкурси за финансирање: програма подстицања сарадње научно-истраживачких организација и привреде у 2018. години • изградње, опремања и одржавања спортских објеката • рада канцеларија за младе • прилагођавања постојећих спортских објеката потребама особа са инвалидитетом • завршетка изградње спортских објеката

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Прописан облик и начин унутрашње контроле у просветној инспекцији (Предмет Правилника • Циљ унутрашње контроле • Носилац унутрашње контроле и његове дужности • Врсте контроле • Начин рада контролора)
▪ Посебни елементи плана инспекцијског надзора у области образовања и васпитања – нови правилник (Посебни критеријуми за процену ризика • Процена ризика за ванредни инспекцијски надзор • Непосредна процена ризика • Посебни елементиу инспекцијског надзора • Учесталост)
▪ Режим студија и студенти (Режим студија • Студенти)
▪ Питања и одговори: Поука о правном леку на решење о изрицању укора • Орган надлежан за доношење пословника о раду Наставничког већа, Савета родитеља и Ученичког парламента • Именовање конкурсне комисије за спровођење конкурса • Састав Наставничког већа приликом давања мишљења о кандидатима у поступку избора директора установа образовања и васпитања • Састав Наставничког већа приликом предлагања представника запослених за орган управљања у основним и средњим школама • Регулисање начина гласања при доношењу одлуке о образложеној листи кандидата и предлогу за избор директора у установама образовања и васпитања • Дужности комисије за избор директора и комисије за спровођење гласања на Наставничком већу • Рок у коме Комисија за избор директора доставља свој извештај Школском одбору • Поправни испити ученика осмог разреда

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Прописи

ПРАВОСУЂЕ
▪ Прописи

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 21/2018 - 02. 11. 2018. »

Број 19 - 01. 10. 2018. »

Број 18 - 15. 09. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42