СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 11 - 30.05.2019.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У ПРИПРЕМИ (предлози и нацрти)


ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Остваривање приправничког стажа здравствених радника (Оба¬ве¬за спровођења приправничког стажа и полагања стручног испита
• Поступак спровођења приправничког стажа и полагања стручног испита у складу са Планом и Програмом утврђеним правилником)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Нова Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке


ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Закон о изменама и допунама Закона о поступку уписа у Катастар непокретности и водова

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Конкурси

ПРОСВЕТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Преузимање запослених у основним и средњим школама (Преу¬зи¬ма¬ње запослених из друге установе • Преузимање запослених са листе • Преузимање запослених са листе по Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика)
▪ Оцењивање у основној школи (Појам, предмет, врста и принципи оцењивања ученика у основном образовању и васпитању • Критеријуми оцењивања • Закључна оцена из предмета • Општи успех ученика • Разредени и поправни испит)
▪ Промене у стандардима и поступку за акредитацију висо-кош¬кол¬ских установа - I део (Поступак акредитације високошколских установа • Подношење захтева за акредитацију • Доношење одлуке о захтеву за акредитацију • Поступак по жалби)
▪ Пословање ученичких задруга у складу са новим прописима (Ученичке задруге и њихов правни статус • Делатност ученичке задруге и сопствени приходи школе • Школа као оснивач ученичке задруге • Средства задруге • Карактер прихода које би школа остварила по основу одлуке ученичке задруге о расподели добити • Промет добара и услуга између школе и ученичке задруге • Исплате награда из средстава ученичке задруге)

ЗДРАВСТВО
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

ПРАВОСУЂЕ
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар


ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 13/2020 - 29.06.2020. »

Број 12/2020 - 12.06.2020. »

Број 11/2020 - 01.06.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42