СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 12 - 15.06.2019.
 

ПРОПИСИ

▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У ПРИПРЕМИ (предлози и нацрти)


ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ ТЕМА БРОЈА: НАКНАДЕ ПЛАТА/ЗАРАДА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Уводне напомене
▪ Накнада плате/зараде за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад
▪ Накнаде зараде по основу II и III категорије инвалидности
▪ Новине у регулисању финансијске подршке породици са децом
▪ Накнада плате/зараде за време коришћења годишњeг одмора
▪ Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
▪ Накнада плате за време државних и верских празника
▪ Накнада зараде за време плаћеног одсуства
▪ Накнада плате за време одсуства без накнаде (неплаћено одсуство)
▪ Накнада зараде/плате за време прекида рада без кривице запосленог
▪ Накнада зараде за време привременог удаљења запосленог са рада
▪ Накнада плате/зараде за време одсуства због војне обавезе или на позив државног органа


ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

ПРОСВЕТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Евиденција и јавне исправе у основним и средњим школама (Основни подаци • Евиденција и јавне исправе у основној школи • Евиде-нција и јавне исправе у основној музичкој и балетској школи)

▪ Оцењивање ученика у средњем образовању и васпитању (Појам и врста оцењивања ученика у средњем образовању и васпитању • Закључна оцена из предмета • Општи успех ученика • Успех ученика на испиту)
▪ Актуелно: Школски календари за 2019/2020. годину

ЗДРАВСТВО
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар

ПРАВОСУЂЕ
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42