СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 11/2020 - 01.06.2020.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Право на плаћено одсуство (Плаћено одсуство сходно Закону о раду • Право на плаћено одсуство према колективним уговорима запослених у јавном сектору (државни органи; јединице локалне самоуправе; за органе Аутономне покрајине Војводине; високо образовање; основне и средње школе и домови ученика; установе предшколског васпитања и образовања; социјална заштита; здравствене; установе културе; установе студентског стандарда)
JАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Окончање поступка јавне набавке (Извештај о стручној оцени понуда • Одлука о додели уговора • Одлука о обустави поступка • Увид у документацију и извештавање)
▪ Прилози: Модел одлуке о додели уговора – у отвореном поступку • Модел одлуке о обустави поступка
OБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ
▪ Уговор о продаји робe путем административне забране уз пос¬ре¬довање синдиката (О синдикалном организовању • Карактеристике уговора • Улога синдиката • Продавац • Послодавац • Уговорни однос између запосленог и продавца • Реализација продаје – административна забрана)

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: престанку важења Одлуке о затварању граничних прелаза; престанку важења Одлуке о затварању свих граничних прелаза за улазак у Републику Србију
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години; изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и рура-лном развоју у 2020. години; утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2020. годину; утврђивању Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2020. годину
▪ Извршење, раскид или измене уговора о закупу пословног про¬стора за време пандемије изазване вирусом COVID-19 (Измењен положај закупаца • Шта се све, са аспекта прописа, сматра вишом силом? • Измена уговора због промењених околности (clausula rebus sic stantibus)? • Положај закупца пословног простора за време ванредних мера)
ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа (…)
▪ Упис ученика у средњу школу (Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата при упису у средњу школу)
▪ Измене и допуне школских календара за 2019/2020. годину (Ос¬новне школе • Средње школе • Основне школе са седиштем на територији АП Војводине • Средње школе са седиштем на територији АП Војводине)
ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа о: проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Регистар новодонетих прописа o: измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
КУЛТУРА
▪ Регистар новодонетих прописа o: преузимању оснивачких права над Музејом Николе Тесле са седиштем у Београду од града Београда
OМЛАДИНА И СПОРТ
▪ Промене у стручном оспособљавању и усавршавању за обав-ља¬ње одређених стручних послова у спорту (Послови стручног оспо¬соб¬љавања • Евиденције и извештавање • Нивои стручне оспособљености • Доз¬вола за рад • Услови у погледу опреме • Услови у погледу кадрова • План и програм стручног оспособљавања)ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42