СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 12/2020 - 12.06.2020.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Право на јубиларну награду запослених (Исплата јубиларне награде према Закону о буџету РС • Правни основ за исплату јубиларне награде • Утврђивање висине јубиларне награде за запослене у јавним службама – по делатностима)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
▪ Модел – Позив за подношење понуда

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: Правилник о изменама и допунама Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2020. години
ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа о: упису студената на високошколским установама; оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (…)
▪ Преузимање запослених у основним и средњим школама (Преузимање запослених из друге установе • Преузимање запослених са листе • Преузимање запослених са листе по Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика)
▪ Koнкурс за мобилност у области стручног образовања
ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа о: медицинско-доктринарним стандардима за утврђивање привремене спречености за рад; додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2; условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство
▪ Упућивање на лечење у иностранство (Предмет регулисања новог правилника • Надлежност за одлучивање • Упућивање на лечење у иностранство)
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Регистар новодонетих прописа: Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године
▪ Мере и активности предвиђене у Стратегији за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године
OМЛАДИНА И СПОРТ
▪ Промене у стручном оспособљавању и усавршавању за обав-љање одређених стручних послова у спорту – II део (Упис стручног оспособљавања • Наставне активности • Стручни завршни испит • Стручни савет • Стручно усавршавање • Уверење о завршеном стручном оспособљавању • Прелазне и завршне одредбе)
ПРАВОСУЂЕ
▪ Регистар новодонетих прописа o: пословима на којима се судијама, јавним тужиоцима и заменицима јавних тужилаца стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем; броју судија у судовима
ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42