СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 13/2020 - 29.06.2020.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. Прописи у процедури
▪ III. Прописи у најави

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Преображај радног односа (Основ за преображај радног односа • Забрана преображаја радног односа из одређеног у неодређено време у јавном сектору • Закон о буџетском систему и преображај радног односа)
▪ Питања и одговори: Годишњи одмори недоумице у пракси (Стицање права на годишњи одмор • Дужина годишњег одмора • Сразмерни део годишњег одмора • Коришћење годишњег одмора у деловима • Распоред коришћења годишњег одмора • Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор)
НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
▪ Модел Правилника о коришћењу службених мобилних телефона
▪ Модел Изјаве запосленог (сагласност да се од плате/зараде одбије износ који је потрошен преко лимита одређеног за коришћење службеног мобилног телефона)
▪ Модел Реверса о преузимању службеног мобилног телефона
ДИГИТАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
▪ Применa Закона о заштити података о личности – ставови повереника за заштиту података о личности (Лице за заштиту података о личности • Обавеза руковаоца да одреди лице за заштиту података када се њихове основне активности састоје у обради посебних врста података о личности у великом обиму • Контролне листе • Објављивање података о лицу за заштиту података • Прибављање пристанка за обраду података о личности)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у министарству финансија Пореска управа; забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима
▪ Мере и активности у Програму развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године (Преузимање мера и активности из стратегије развоја ЕУправе у Програм • Прописи чија се измена предлаже ради ефикасног поступања еУправе)
ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа опоступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе
ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа о: продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач РС, АП и ЈЛС; Школским календарима за школску 2020/2021; степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (…)
▪ Aктуелно: Школски календар за основне школе за школску 2020/2021. годину
▪ Конкурс за програм „Заједници заједно”
ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа о: изменама и допунама Статута Коморе биохемичара Србије; садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2020. годину; номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите; изменама Уредбе о Плану мреже здравствених установа
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Регистар новодонетих прописа о забрани посета и ограничењу кретања у објектима установа за смештај старих лица
КУЛТУРА
▪ Регистар новодонетих прописа: Правилник о програму и начину полагања стручног испита у делатности заштите културних добара; Уредба о изменама и допунама Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
OМЛАДИНА И СПОРТ
▪ Регистар новодонетих прописа о номенклатури спортских занимања и звања; спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортских стручњака

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42