СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
ОСТАЛА ИЗДАЊА

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са ЦД-oм)Од аутора са дугогодишњим искуством у примени прописа који се односе на спровођење јавних набавки добијте праве инструкције, савете и одговоре на питања која Вас муче у пракси:

Како исправно применити многобројне прописе у припреми и спровођењу јавне набавке?
Како испланирати набавке?
Како одредити врсту поступка, покренути поступак, сачинити конкурсну документацију, одговарати на жалбе, закључити уговор?
На шта треба обратити пажњу приликом евидентирања и извештавања, шта се контролише и које су одговорности/казне за кршење прописа?

На ЦД-у пронађите неопходне прописе, мишљења и једноставно применљиве моделе документације!


Цена са попустом за претплатнике: 3.900,00 динара.

Наруџбеница

 

Цена: 5.600,00 динара
Садржај:


Предговор

I. РАЗВОЈ СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УЗ ПОСЕБАН ОСВРТ НА ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ИЗ 2012.
1. Кратак преглед развоја система јавних набавки у Републици Србији
2. Приказ структуре и садржаја Закона о јавним набавкама из 2012.
3. Најважније промене у систему јавних набавки према Закону о јавним набавкама из 2012.
4. Измене Закона о јавним набавкама из 2012.
5. Подзаконски акти предвиђени Законом о јавним набавкама.

II. ОПШТА ПРАВИЛА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Начела јавнe набавкe
2. Комуникација у поступку јавне набавке
3. Спречавање корупције, сукоб интереса и повреда конкуренције

III. ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ
1. Нормативни оквир за планирање набавки
2. Кораци у планирању набавки
▪ Прилог 1. Одлука о доношењу плана јавних набавки
▪ Прилог 2. Динамички календар јавних набавки

IV. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
I. Део – ПОСТУПЦИ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА
1. Врсте поступака
2. Набавке процењене вредности до 500.000 динара
3. Посебни облици поступка јавне набавке
4. Централизоване јавне набавке
5. Јавне набавке ради отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа – удеса

II. Део – ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Услови за покретање поступка јавне набавке
2. Захтев за покретање поступка јавне набавке
3. Налог за покретање поступка јавне набавке
4. Одлука о покретању поступка јавне набавке
5. Решење о образовању комисије за јавну набавку

III. Део – ОГЛАСИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Начин објавиљивања огласа
2. Врсте огласа о јавној набавци

IV. Део – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Конкурсна документација у поступцима јавних набавки
2. Обавезни елементи конкурсне документације
3. Начин објављивања и достављања конкурсне документације
4. Измене и допуне конкурсне документације
5. Форма и обележавање конкурсне документације ▪ Прилог 1 – Средства обезбеђења

V. Део – ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Подношење понуде
2. Рокови за подношење понуда
3. Пријем и отварање понуда
4. Основне фазе оцене понуда
5. Негативне референце
6. Преференцијални третман домаћих понуђача и добара домаћег порекла

VI. Део – ИСХОД ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Додела уговора
2. Обустављање поступка јавне набавке
3. Допунско обавештавање понуђача о поступку јавне набавке
4. Закључење уговора о јавној набавци

V. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет оспоравања
2. Рокови за подношење захтева за заштиту права
3. Активна легитимација у поступку заштите права
4. Садржина захтева за заштиту права и начин подношења
5. Последице поднетог захтева за заштиту права
6. Поступак заштите права пред наручиоцем
7. Поступак пред Републичком комисијом
8. Трошкови поступка
9. Посебна овлашћења Републичке комисије
▪ Прилог 1. – Модел закључка о одбацивању захтева за заштиту права због недостатка активне легитимације/неблаговремености
▪ Прилог 2. – Модел закључка о одбацивању захтева за заштиту права због непотпуног захтева
▪ Прилог 3. – Модел решења о усвајању захтева за заштиту права и делимичном поништавању поступка
▪ Прилог 4. – Модел решења о усвајању захтева за заштиту права и поништавању поступка у целини
▪ Прилог 5. – Модел одговора на захтев за заштиту права
▪ Прилог 6. – Модел закључка о обустављању поступка за заштиту права

VI. ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Праћење извршења уговора
2. Раскид уговора
3. Измена уговора

VII. ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
1. Врсте података који се евидентирају
2. Начин евидентирања података
3. Израда и достављање тромесечних извештаја
4. Извештај о спроведеним набавкама у области одбране и безбедности

VIII. КОНТРОЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ
1. Друштвено одговорно понашање
2. Контрола јавних набавки
3. Спровеђење контроле јавних набавки
▪ Прилог 1. – Записник о спроведеној контроли јавне набавке
▪ Прилог 2. – Извештај о спроведеној контроли јавне набавке
4. Спољни надзор и екстерна контрола јавних набавки

IX. КАЗНЕНА ОДГОВОРНОСТ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Прекршајна одговорност
2. Кривична одговорност

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42