СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
ОСТАЛА ИЗДАЊА

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО – ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА (IV издање)Приручник је намењен, пре свега, рачуновођама који рачуноводствене послове обављају у државним органима и јавним службама, буџетским инспекторима који врше контролу и ревизију пословања корисника буџетских средстава, студентима који желе да стекну практична знања о примени рачуноводства у пракси, полазницима курсева и школа за стицање знања, односно за усавршавања из области рачуноводства и свима онима који су на било који начин у вези са рачуноводственим пословима.


Цена са попустом за претплатнике: 6.230,00 динара.

Наруџбеница

 

Цена: 8.900,00 динара
Садржај:


Уводне напомене
Регистар прописа

КЛАСА 000000 – НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
КАТЕГОРИЈА 010000 – НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА
Група 011000 – Некретнине и опрема
Пример бр. 1 – Куповина грађевинских објеката на тржишту из текућих прихода у сврху обављања основне делатности
Пример бр. 2 – Куповина грађевинског објекта на тржишту из наменски опредељених средстава
Пример бр. 3 – Куповина пословног објекта из кредита
Пример бр. 4 – Куповина пословног објекта из средстава амортизације
Пример бр. 5 – Изградња грађевинског објекта из текућих прихода
Пример бр. 6 – Набавка опреме из текућих прихода и примања
Пример бр. 7 – Набавка опреме из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година
Пример бр. 8 – Набавка опреме из кредита
Пример бр. 9 – Набавка опреме из примљене донација у новцу
Пример бр. 10 – Примљена донација у новој опреми
Пример бр. 11 – Примљена донација у употребљаваној опреми
Пример бр. 12 – Примљена донација у опреми (донатор није користио претходни ПДВ плаћен при набавци опреме)
Пример бр. 13 – Примљена донација у опреми од физичког лица
Пример бр. 14 – Вишак основних средстава по попису
Пример бр. 15 – Обрачун амортизације – отпис
Пример бр. 16 – Расходовање опреме
Пример бр. 17 – Мањак основних средстава
Пример бр. 18 – Мањак нефинансијске имовине на терет обвезника пописа
Пример бр. 19 – Давање покретне опреме у закуп
Група 012000 – Култивисана имовина
Пример бр. 20 – Подизање воћњака
Група 013000 – Драгоцености
Пример бр. 21 – Прибављање драгоцености из донација
Пример бр. 22 – Прибављање драгоцености из текућих прихода
Група 014000 – Природна имовина
Група 015000 – Нефинансијска имовина у припреми и аванси
Пример бр. 23 – Обрачун аванса из претходне и текуће године и плаћање остатка дуга по коначном рачуну по основу набавке основног средства
Пример бр. 24 – Затварање коначног рачуна за набавку основних средстава из аванса,
у случају када је аванс дат и коначни рачун примљен у наредом пореском периоду
Пример бр. 25 – Затварање коначног рачуна за набавку основних средстава из аванса,
у случају када је аванс дат у једном пореском периоду а коначни рачун примљен на већи износ у истом пореском периоду
КАТЕГОРИЈА 020000 – НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА
Група 021000 – Залихе
Пример бр. 26 – Робне резерве
Пример бр. 27 – Књижење почетног стања залиха недовршене производње и готових производа
Пример бр. 28 – Набавка материјала за производњу у току године
Пример бр. 29 – Обрачун и распоред стварних трошкова производње
Пример бр. 30 – Књижење продаје готових производа
Пример бр. 31 – Књижење повећања и смањења залиха недовршене производње и готових производа
Пример бр. 32 – Издавање уџбеника
Пример бр. 33 – Велепродаја
Пример бр. 34 – Продаја робе на велико
Пример бр. 35 – Малопродаја
Група 022000 – Залихе ситног инвентара и потрошног материјала
Пример бр. 36 – Набавка, давање у употребу ситног инвентара, и расходовање ситног инвентара
Пример бр. 37 – Дат је аванс за ситан инвентар у претходној години и примљена је фактура у текућој години на исти износ
Пример бр. 38 – Набавка потрошног материјала
Пример бр. 39 – Дат је аванс за материјал у претходној години и примљена је фактура
у текућој години на исти износ
Пример бр. 40 – Дат је аванс за материјал у претходној години и примљена је фактура на већи износ од датог аванса
Пример бр. 41 – Дат је аванс за материјал и примљен је коначни рачун у истом
пореском периоду
Пример бр. 42 – Дат је аванс за материјал у једном пореском периоду и примљен је коначни рачун у другом пореском периоду на исти износ
Пример бр. 43 – Дат је аванс за материјал у једном пореском периоду и примљен је коначни рачун у другом пореском периоду на већи износ

КЛАСА 100000 – ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
КАТЕГОРИЈА 110000 – ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
Група 111000 – Дугорочна домаћа финансијска имовина
Пример бр. 1 – Пласирање слободних новчаних средстава у виду дугорочних хартија
од вредности – обвезнице
Пример бр. 2 – Пласирање слободних новчаних средстава буџета Републике у виду дугорочног кредита датог граду Београду
Пример бр. 3 – Куповина акција јавног предузећа
Група 112000 – Дугорочна страна финансијска имовина
КАТЕГОРИЈА 120000 – НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ
Група 121000 – Новчана средства, племенити метали и хартије од вредности
Пример бр. 4 – Подизање готовине са текућег рачуна
Пример бр. 5 – Издвојена новчана средства за инвестиције
Пример бр. 6 – Наплата услуге фотокопирања у готовом
Пример бр. 7 – Књижење средстава у девизној благајни
Пример бр. 8 – Куповина девиза
Пример бр. 9 – Наплата потраживања чеком
ГРУПА 122000 – КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА
Пример бр. 10 – Услуга обуке на рачунару
Пример бр. 11 – Пружање услуга у иностранству
Пример бр. 12 – Потраживање за редовну и затезну камату
Пример бр. 13 – Потраживање по основу накнаде штете
Пример бр. 13a – Књижење мањка готовине када иде на терет запосленог радника
Пример бр. 13б – Мањак потрошног материјала на залихама на терет одговорног лица
Пример бр. 14 – Продаја стана запосленом раднику
Пример бр. 15 – Исплата новца запосленом за набавку намирница на зеленој пијаци када буџетски корисник није обвезник ПДВ
Пример бр. 16 – Потраживања од Фонда по основу накнаде боловања преко 30 дана
Пример бр. 17 – Накнада штете од осигуравајућег друштва
Група 123000 – Краткорочни пласмани
Пример бр. 18 – Краткорочни кредит дат органу локалне самоуправе
Пример бр. 19 – Дати аванси за извршене услуге
Пример бр. 20 – Пласирање средстава путем ноћног депозита
Пример бр. 21 – ПДВ у примљеним фактурама по општој стопи (осим плаћених аванса) када је буџетски корисник има право на одбитак претходног пореза
Пример бр. 22 – ПДВ у примљеним фактурама по посебној стопи (осим плаћених аванса)
Пример бр. 23 – ПДВ у датим авансима по општој стопи
Пример бр. 24 – ПДВ плаћен при увозу добара
Пример бр. 25 – ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику
Пример бр. 26 – Повраћај ПДВ
КАТЕГОРИЈА 130000 – АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Група 131000 – Активна временска разграничења
Пример бр. 27 – Уплата годишње претплате на стручни часопис
Пример бр. 28 – Коришћење конта 131211 код примене готовинске основе

КЛАСА 200000 – ОБАВЕЗЕ
КАТЕГОРИЈА 210000 – ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Група 211000 – Домаће дугорочне обавезе
Пример бр. 1 – Куповина објекта путем дугорочног кредита
Група 212000 – Стране дугорочне обавезе
Пример бр. 2 – Дугорочно задуживање за капиталне инвестиције
Група 213000 – Дугорочне обавезе по основу гаранција
КАТЕГОРИЈА 220000 – КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
Група 221000 – Краткорочне домаће обавезе
Пример бр. 3 – Краткорочни кредити од пословне банке
Група 222000 – Краткорочне стране обавезе
Група 223000 – Краткорочне обавезе по основу гаранција
КАТЕГОРИЈА 230000 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
КАТЕГОРИЈА 240000 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Група 241000 – Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања
Група 242000 – Обавезе зе по основу субвенција
Пример бр. 4 – Уплата субвенције за покриће трошкова
Група 243000 – Обавезе по основу донација, дотација и трансфера
Пример бр. 5 – Уплата донације из текуће буџетске резерве
Пример бр. 6 – Пренос текућег трансфера
Група 244000 – Обавезе за социјално осигурање
Пример бр. 7 – Уплата пензија и накнада пензионерима
Пример бр. 8 – Уплата погребних трошкова
Група 245000 – Обавезе за остале расходе
Пример бр. 9 – Уплата пореза на добит предузећа за 2012. годину
Пример бр. 10 – Уплата месечних аконтација пореза на добит за 2012. годину, када корисник буџетских средстава има исказан вишак прихода – суфицит
Пример бр. 11 – Уплата месечних аконтација пореза на добит за 2013. годину када корисник буџетских средстава нема исказан мањак прихода – дефицит
Пример бр. 12 – Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по општој стопи (осим примљених аванса)
Пример бр. 13 – Обавеза за ПДВ по издатим фактурама по посебној стопи (осим примљених аванса)
Пример бр. 14 – Обавезе за ПДВ у примљеним авансима по општој стопи
Пример бр. 15 – Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој стопи
Пример бр. 16 – Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по општој стопи
Пример бр. 17 – Обавеза за ПДВ по основу сопствене потрошње по посебној стопи
Пример бр. 18 – Обавеза за ПДВ по основу продаје за готовину
Пример бр. 19 – Обавеза за ПДВ по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза
Пример бр. 20 – Измиривање обавезе за ПДВ из пореског кредита претходног пореског периода
Пример бр. 21 – Накнадно одобрен попуст („cassa-sconto”)
Пример бр. 22 – Накнадно одобрење попуста – бонификација
Пример бр. 23 – Измена пореске основице и исправка одбитка претходног пореза
због враћања робе
Пример бр. 24 – Обавезе по основу накнаде штете услед елементарних непогода (поплаве)
КАТЕГОРИЈА 250000 – ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
Група 251000 – Примљени аванси, депозити и кауције
Пример бр. 25 – Примљени аванс по основу закупа
Пример бр. 26 – Примљени депозит
Пример бр. 27 – Судски депозит
Група 252000 – Обавезе према добављачима
Група 253000 – Обавезе за издате чекове и обвезнице
Група 254000 – Остале обавезе
Пример бр. 28 – Пренос неутрошених средстава
КАТЕГОРИЈА 290000 – ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Пример бр. 29 – Функција конта 291312 код примене готовинске основе

КЛАСА 300000 – КАПИТАЛ УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
КАТЕГОРИЈА 310000 – КАПИТАЛ
Пример бр. 1 – Дугорочно задуживање за набавку опреме
Пример бр. 2 – Набавка опреме из краткоричног кредита
Пример бр. 3 – Коришћење средстава од приватизације
КАТЕГОРИЈА 320000 – УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
Пример бр. 4 – Утврђивање врезултата пословања
Утврђивање буџетског суфицита
КАТЕГОРИЈА 350000 – ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
Пример бр. 5 – Евидентирање туђих основних средстава које се користе по основу уговора о закупу

КЛАСА 400000 – ТЕКУЋИ РАСХОДИ
КАТЕГОРИЈА 410000 – РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Група 411000 – Плате и додаци запослених
Пример бр. 1 – Обрачун и исплата плате за јул текуће године
Пример бр. 2 – Обрачун и исплата плата за мај текуће године у установи културе
Пример бр. 3 – Обрачун и исплата зарада приправника
Група 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца
Пример бр. 4 – Пример обрачуна плате и уплате премије добровољног осигурања
Група 413000 – Накнаде у натури
Пример бр. 5 – Обрачун и исплата примања запослених на име појачане исхране
Пример бр. 6 – Обрачун и исплата поклона за децу запослених
Пример бр. 7 – Обрачун и исплата превоза на посао и са посла (маркица)
Група 414000 – Социјална давања запосленима
Пример бр. 8 – Обрачун и исплата породиљског боловања
Пример бр. 9 – Обрачун и исплата боловања преко 30 дана
Пример бр. 10 – Обрачун накнаде зараде инвалида II категорије
Пример бр. 11 – Обрачун и исплата отпремнине приликом одласка у пензију
Пример бр. 12 – Обрачун и исплата помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице
Пример бр. 13 – Обрачун и исплата помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице
Група 415000 – Накнаде трошкова за запослене
Пример бр. 14 – Обрачун и исплата накнаде за одвoјен живот
Пример бр. 15 – Обрачун и исплата накнаде за превоз на посао и са посла у новцу
Група 416000 – Награде запосленима и остали расходи
Пример бр. 16 – Обрачун и исплата јубиларне награде
Група 417000 – Посланички додатак
Група 418000 – Судијски додатак
КАТЕГОРИЈА 420000 – КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Група 421000 – Стални трошкови
Пример бр. 17 – Трошкови платног промета
Пример бр. 18 – Трошкови банкарских услуга
Пример бр. 19 – Трошкови енергетских услуга
Пример бр. 20 – Трошкови за лож-уље
Пример бр. 21 – Услуге мобилног телефона
Пример бр. 22 – Услуге осигурања
Пример бр. 23 – Закуп непокретне имовине од физичког лица
Пример бр. 24 – Закуп пословног простора од физичког лица
Пример бр. 25 – Закуп пословног простора од правног лица
Пример бр. 26 – Изнајмљивање видео-пројектора од физичког лица
Пример бр. 27 – Закуп покретних ствари
Пример бр. 28 – Плаћање радио-телевизијске претплате
Група 422000 – Трошкови путовања
Пример бр. 29 – Накнада трошкова превоза на службеном путу (употреба сопственог аутомобила)
Пример бр. 30 – Обрачун и исплата по налогу за службени пут у земљи
Пример бр. 31 – Обрачун и исплата по налогу за службени пут у иностранство
Група 423000 – Услуге по уговору
Пример бр. 32 – Услуге превођења
Пример бр. 33 – Услуге одржавања рачунара
Пример бр. 34 – Трошкови стручног образовања запослених – котизације за семинар
Пример бр. 35 – Трошкови котизације и литературе за семинар
Пример бр. 36 – Трошак стручног испита запосленог
Пример бр. 37 – Трошкови полагања стручног испита
Пример бр. 38 – Трошкови штампе информатора за упис на факултет
Пример бр. 39 – Трошкови објављивања огласа
Пример бр. 40 – Услуге вештачења
Пример бр. 41 – Накнада трошкова финансијским саветницима
Пример бр. 42 – Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора
Пример бр. 43 – Услуге прања веша и хемијског чишћења
Пример бр. 44 – Трошкови репрезентације – угоститељске услуге
Пример бр. 45 – Трошкови поклона пензионерима
Пример бр. 46 – Услуге одржавања хигијене у просторијама музеја
Пример бр. 47 – Трошкови извођења екскурзије
Група 424000 – Специјализоване услуге
Пример бр. 48 – Трошкови вакцинације стоке
Пример бр. 49 – Накнада трошкова лицима која нису у радном односу
Пример бр. 50 – Услуге образовања по уговору о извођењу наставе
Пример бр. 51 – Трошкови здравствених анализа
Пример бр. 52 – Трошкови санитарног прегледа
Пример бр. 53 – Трошкови одржавања природних површина
Пример бр. 54 – Трошкови накнаде по основу допунског рада у здравственој установи
Пример бр. 55 – Трошкови накнаде по основу волонтерског рада
Група 425000 – Текуће поправке и одржавање
Пример бр. 56 – Трошкови кречења установе
Пример бр. 57 – Трошкови поправке скенер апарата
Пример бр. 58 – Трошкови поправке апарата за гашење пожара
Група 426000 – Материјал
Пример бр. 59 – Трошкови набавке канцеларијског материјала
Пример бр. 60 – Трошкови набавке природног ђубрива
Пример бр. 61 – Трошкови претплате на стручне часописе
Пример бр. 62 – Набавка евиденционе картице за гориво
Пример бр. 63 – Набавка наставних средстава
Пример бр. 64 – Трошкови средстава за одржавање хигијене
Пример бр. 65 – Набавка намирница за припремање хране од правног лица
КАТЕГОРИЈА 430000 – АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД
КАТЕГОРИЈА 440000 – ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Пример бр. 66 – Трошкови отплате камата по домаћем кредиту и казне за кашњење
КАТЕГОРИЈА 450000 – СУБВЕНЦИЈЕ
Група 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Група 452000 – Субвенције приватним финансијским институцијама
Група 453000 – Субвенције јавним финансијским институцијама
Група 454000 – Субвенције приватним предузећима
Пример бр. 67 – Трошак текуће субвенције јавном градском саобраћају
Пример бр. 68 – Расход капиталне субвенције ЈП „Железнице Србије”
КАТЕГОРИЈА 460000 – ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Група 461000 – Донације страним владама
Група 462000 – Донације и дотације међународним организацијама
Пример бр. 69 – Донације Међународном црвеном крсту
Група 463000 – Трансфери осталим нивоима власти
Пример бр. 70 – Расход текућег трансфера буџету АП Војводине
Група 464000 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Пример бр. 71 – Расход дотација Републичком заводу за здравствено осигурање
КАТЕГОРИЈА 470000 – СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Група 471000 – Права из социјалног осигурања (организације обавезног социјалног осигурања)
Пример бр. 72 – Исплата првог дела пензије за месец јун и неге и помоћи пензионерима
Пример бр. 73 – Исплата погребних трошкова неосигураним лицима
Пример бр. 74 – Трошкови болничких услуга
Пример бр. 75 – Трошкови помагала и направа
Пример бр. 76 – Исплата зарада приправника које финансира Национална служба за запошљавање
Пример бр. 77 – Услуге обуке преко Националне служба за запошљавање
Пример бр. 78 – Исплата накнада зарада преко 30 дана, од дана инвалидности до дана правоснажности решења
Група 472000 – Накнада за социјалну заштиту из буџета
Пример бр. 79 – Исплата „џепарца” у установи социјалне заштите
Пример бр. 80 – Једнократна помоћ за социјално угрожене случајеве
КАТЕГОРИЈА 480000 – ОСТАЛИ РАСХОДИ
Група 481000 – Донације невладиним организацијама
Група 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Пример бр. 81 – Трошак пореза на имовину по основу примљене донације у новцу
Група 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова и судова
Група 484000 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока
Група 485000 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Група 489000 – Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
КАТЕГОРИЈА 490000 – АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Група 499000 – Средства резерве

КЛАСА 500000 – ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Категорија 510000 – Основна средства
Пример бр. 1 – Набавка основног средства код корисника који је обвезник ПДВ-а
КАТЕГОРИЈА 520000 – Залихе
КАТЕГОРИЈА 530000 – Драгоцености
КАТЕГОРИЈА 540000 – Природна имовина
КАТЕГОРИЈА 550000 – Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

КЛАСА 600000 – ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
КАТЕГОРИЈА 610000 – ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Група 611000 – Отплата главнице домаћим кредиторима
Пример бр. 1 – Отплата главнице домаћим пословним банкама
Група 612000 – Отплата главнице страним кредиторима
Група 613000 – Отплата главнице по гаранцијама
Група 614000 – Отплата главнице за финансијски лизинг
КАТЕГОРИЈА 620000 – НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Група 621000 – Набавка домаће финансијске имовине
Пример бр. 2 – Набавка обвезница
Пример бр. 3 – Краткорочни кредит дат локалној самоуправи
Група 622000 – Набавка стране финансијске имовине
Група 623000 – Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана
КАТЕГОРИЈА 690000 – КОНТРА КЊИЖЕЊЕ – ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

КЛАСА 700000 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
КАТЕГОРИЈА 710000 – Порези
Пример бр. 1 – Приход од пореза на добит предузећа
КАТЕГОРИЈА 720000 – Социјални доприноси
Пример бр. 2 – Приход од дориноса за ПИО наплаћен приликом исплата зарада запослених
КАТЕГОРИЈА 730000 – Донације и трансфери
Пример бр. 3 – Примљене донације од међународне хуманитарне организације
Пример бр. 3a – Примање донације од другог нивоа власти
Пример бр. 3б – Примање донације од другог нивоа власти
КАТЕГОРИЈА 740000 – Други приходи
Пример бр. 4 – Приходи од камата
Пример бр. 5 – Приходи од осигуравајућег друштва по основу накнаде штете
Пример бр. 5а – Приходи од вршења услуга на тржишту
Пример бр. 5б – Закуп слободног пословног простора са правним лицем
Пример бр. 5в – Приход од давања у закуп на нивоу општине
Пример бр. 5г – Приход од давања у закуп фискултурне сале
Пример бр. 6 – Приход општинског буџета
Пример бр. 7 – Приход од републичких и административних такси
Пример бр. 8 – Приход од новчаних казни на основу судске пресуде
Пример бр. 9 – Примљена донација од домаћег правног лица
Пример бр. 10 – Књижење повраћаја аванса датог у претходној години
КАТЕГОРИЈА 770000 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Пример бр. 11 – Рефундација средстава по основу породиљског боловања
КАТЕГОРИЈА 780000 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу
Пример бр. 12 – Партиципација у здравственим и апотекарским уста¬новама –здравствена установа која има и апотеку
Пример бр. 13 – Приходи од Републичког завода за здравствено осигурање
КАТЕГОРИЈА 790000 – Приходи из буџета
Пример бр. 14 – Приходи из буџета индиректном буџетском кориснику као крајњем кориснику тих средстава
Пример бр. 15 – Приходи из општинског буџета за аконтацију зараде

КЛАСА 800000 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
КАТЕГОРИЈА 810000 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
КАТЕГОРИЈА 820000 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
Група 821000 – Примања од продаје робних резерви
Група 822000 – Примања од продаје залиха производње
Група 823000 – Примања од продаје робе за даљу продају
КАТЕГОРИЈА 830000 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ
Група 831000 – Примања од продаје драгоцености
КАТЕГОРИЈА 840000 – ПРИРОДНА ИМОВИНА

КЛАСА 900000 – ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
КАТЕГОРИЈА 910000 – ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
Група 911000 – Примања од домаћих задуживања
Пример бр. 1 – Примања по основу краткорочног кредита
Група 912000 – Примања од иностраног задуживања
КАТЕГОРИЈА 920000 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Група 921000 – Примања од продаје домаће финансијске имовине
Пример бр. 2 – Позајмице дате осталим нивоима власти
Група 922000 – Примања од продаје стране финансијске имовине
КАТЕГОРИЈА 990000 – КОНТРА КЊИЖЕЊЕ – ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42